Начало на реферати

Позитивен и негативен външен ефект. Програмно бюджетиране


Същност на външен ефект. Позитивен и негативен външен ефект

Едно от условията за достигане на ефективност е взаимосвързаната икономическа активност на пазарните субекти да намира завършена и точна оценка чрез пазарната цена. В реалния свят това условие често се нарушава, защото действията на определени фирми или индивиди влияят върху положението на други, без това да е отразено адекватно на пазара. В такава ситуация не е възможно да се постигне ефективна алокация на ресурсите.

Принесените влияния често засягат интересите на големи общности и са свързани с промяна в тяхното благосъстояние. Поради тази причина те представляват интерес за теорията и са обект на целенасочено въздействие от страна на държавата и нейните институции.

Външни ефекти възникват, когато икономическата дейност на определен субект (субекти) се отразява върху благосъстоянието на друг субект (субекти), без съответната транзакция да получи пазарна оценка. В този случай цената не отразява обществените разходи или ползи, а се ограничава до частните им измерения.

Това широко разбиране на същността на външните ефекти налага някои уточнения. Тука разглеждаме икономическия аспект на въпроса, тоест интересува ни дали една дейност е съпроводена с пренасяне на разходи, които следва да понесат неуточняващи в сделката субекти, или да има пренасяне на ползи, за които външните субекти не заплащат. Пазарната оценка на пренесените разходи и ползи следва да е безпристрастна към статуса на субектите и характера на взаимоотношенията. Такава може да се приложи за външните ползи, пренесени от благосъстоянието на родителите към техните деца, или за външните разходи, прехвърлени от производителя замърсител на околната среда, върху обществото. Все пак, обществото е много по-загрижено от негативния външен ефект на големия металургичен завод (фирмата пренася разходи върху цялото общество), отколкото от пренесени ефекти в битовата сфера (нарушителят на възприетия ред причинява вреда на своите съседи).

Според характера на последиците за общественото благосъстояние се разграничават негативни и позитивни външни ефекти. Негативните външни

Позитивен и негативен външен ефект. Програмно бюджетиране facebook image
Публикувано от: Цветана Илиева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.