Начало на реферати

Позитивен и негативен външен ефект. Програмно бюджетиране


програми е направено въз основа на представена информация от структурните звена в администрацията на МС.

В отчетите на част от структурните звена са отчетени данни по показатели, които не са утвърдени и не са прилагани при съставянето на бюджета. Не са определени ръководители на програмите и мениджъри на продуктите/услугите, в резултат на което отговорността за изпълнение и отчитане на програмите не е персонализирана и е затруднена координацията между структурните звена в администрацията на МС, както и с външни организации, които имат отношение към изпълнението на програмите.

В рамките на бюджетната процедура за съставяне на бюджет на МС за 2009 г. не е осигурено достатъчно специализирано обучение по програмно бюджетиране на ръководителите на дирекции и самостоятелни звена в администрацията на МС и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, участващи в изпълнението на програмите.

В разпространеното до медиите съобщение на Сметната палата се уточнява, че обект на одит са четири програми по програмния бюджет на МС. Към политика Определяне на националните приоритети и координация на политиките" са включени две програми - Определяне и осъществяване на вътрешната и външната политика на Република България" (Програма 1) и Координация и контрол на националните политики" (Програма 2). Другите две одитирани програми са Национален компенсационен жилищен фонд" (Програма 6) и Администрация" (Програма 8).

Одитираните програми, с изключение на Програма 6 Национален компенсационен жилищен фонд (НКЖФ), са ресурсно осигурени финансово, кадрово и информационно, но няма обвързване на предоставените ресурси с постигането на конкретни резултати. Нормативно е регламентирана възможност за финансово осигуряване на компенсирането на правоимащите лица с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

Утвърденият със Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. размер на средствата за компенсиране на правоимащите лица е 13 пъти по-малък от възможния максимален размер на субсидията за 2009 г.

Позитивен и негативен външен ефект. Програмно бюджетиране facebook image
Публикувано от: Цветана Илиева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.