Начало на реферати

Позитивен и негативен външен ефект. Програмно бюджетиране


Теоретична постановка на ОРБ

Ориентираният към резултатите бюджет цели да се постигне ефикасно използване на обществените ресурси чрез разпределянето им на база на програми, насочени към стратегически цели и за постигане на конкретни резултати.

Програмата е съвкупност от интегрирани дейности или проекти, по която се изразходват ресурси за постигане на конкретна цел на политиката. Стратегическите цели идентифицират крайния ефект за обществото от провежданата политика.

В контекста на изследвания проблем на макроравнище обществения ресурс се разпределя на база приоритизиране на целите, дефинирани в съответните политики. При това за една и съща програма споделена отговорност могат да поемат различни институции, ангажирани с постигането на конкретната цел.

Достигането на целите се доказва чрез конкретно определени показатели за изпълнение а самото разпределение се извършва на базата на тези показатели. Те са инструменти за измерване на резултатите постигнатия напредък на една бюджетна структура по отношение на постигнатата цел. Показатели са определени така, че да индикират законосъобразност на дейността, икономично придобиване на ресурсите, ефективност, ефикасност и качество на услугите.

Във връзка с това в хода на конкретното разработване на програмите се определят съответно:

  • Показатели на входа, т.е. за начално състояние на програмата, и целят да покажат ресурсното осигуряване и търсенето на продукта (услугата);

  • Показатели за осъществяване на дейността (процеса на създаване на продукта или услугата) те измерват продуктивността. Показват връзката между ресурсното осигуряване и степента на постигане на целите, поради което чрез тях се измерва ефективността;

  • Показатели за продукти (услуги) измерват количеството и качеството на създадените продукти или услуги и дават информация за вземане на решение относно ефективността на предоставените услуги;

  • Показатели за качество измерват ефикасността от гледна точка на очакванията на клиентите, напр. надеждност, точност, компетентност и т.н.;

  • Показатели за ефекти (ползи) измерват степента на постигане на стратегическата цел, като измерват не само резултатите, но и въздействието на програмите, т.е. тяхната ефективност.

Позитивен и негативен външен ефект. Програмно бюджетиране facebook image
Публикувано от: Цветана Илиева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.