Начало на реферати

Потребителски пазари, модел на поведението на потребителите при покупка


Потребителски пазари, модел на поведението на потребителите при покупка. Основни фактори, видове решения, йерархия на решенията.Пазарите се раздел-ят на два основни вида от гледна точ-ка на начина на упо-треба на стоките:

-Пазари на стоки за лична консумация;

-Пазари на стоки с производствено предназначение.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПАЗАРИ

Пазар на стоки за лична консумация или потребителски е пазарът, на който се купуват стоки и услуги за лично по-требление. Ел-тите на този пазар са от-делни лица и дома-кинства, които куп-уват с цел индивид-уално ползване. То-ва е пазар на крайн-ия потребител, за който по своето ок-ончателно предназ-начение са организ-ирани всички икономич.дейности. Той е изключително разнообразен и сло-жен.

МОДЕЛ НА ПОТ-РЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ

Колкото по-сложна е стопанската сфера на дейност, толкова по-усложнена и дъ-лга е и системата от междинни звена, ко-ито опосредстват в-ръзката м/у произв-одителя и потребит-еля. По пласментни-те канали се губи о-громна част от инф-ормацията за изиск-ванията и предпочи-танията на потреби-теля и в същото вре-ме се генерира нова, която може да изкр-иви сигнала на обр-атната връзка. Това често довежда про-изводителя до взем-ане на несъобразени с реалността и непр-оверени решения, к-оито впоследствие пазарът ще отхвъ-рли.

Отговаряйки на необходимостта да се избегнат тези бе-ли полета, в после-дното десетилетие бурно се разви една съвременна и твър-де интересна марке-тингова дисципли-на, която се занима-ва с поведението на потребителя.

Има два типа подб-удители. Едните са активните стимули, които подлежат на промяна и оптимиз-иране и са в обсега на фирмените възм-ожности. Те могат да бъдат определя-ни и контролирани от фирмата, подчи-нени на нейните це-ли, и това е една от главните задачи на маркетинга. Тези стимули са: стоката, цената, дистрибуци-ята и промоцията. Заедно с тях в/у ре-шението на купува-ча въздействие ок-азват факторите на обкръжаващата сре-да: икономическите, научно-технически-те, политическите, културните и други въздействия.

Идеята, заложена в модела на поведен-ието на купувача, се изразява в това, че между предлаганите от производителя и търговците стимули и предимства за по-требителя и неговия отговор във вид на решение за покупка съществува своеоб-разна черна кут-ия, която съдържа основните характер-истики на потребит-еля и основните зак-ономерности на пр-оцеса на вземане на решение за купува-не. Всички фактори и условия, които формират блока на външните стимули, преминават през ч-ерната кутия на ку-пувача, пречупват се по специфичен начин, определен от набора от основните му характеристики, и намират външен израз във взетото от него решение за по-купка и направения избор.

ОСНОВНИ ФАК-ТОРИ, ВЛИЯЕЩ-И В/У ПОВЕДЕН-ИЕТО НА КУПУ-ВАЧА

Културни фактори

Културните факто-ри са свързани с це-нностната система на личността и зас-ягат основни личн-остни оценки за до-бро и лошо, красиво и грозно, удобно и неудобно и пр. Кул-турата е най-фунда-менталният и опре-делящ фактор на поведението и потр-ебностите на лично-стта.

Културата има шир-око влияние в/у по-ведението при купу-ване, тя прониква във всички дейнос-ти от ежедневния ни живот. Тя оказва въздействие в/у изб-ора и употребата на продукта и нашето удовлетворение от него.

Потребителски пазари, модел на поведението на потребителите при покупка facebook image
Публикувано от: Гергана Ганчева

Подобни материали


Банков маркетинг Маркетинг

Банков маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.