Начало на реферати

Политика за опазване на морската околна среда на ЕС и България


“Основните Насоки за Опазване и Възпроизводство на Природната Среда в НР България”, се основават на нормативи от СССР и СИВ, но и такива от Запад. Предшествани от два съществени документа утвърдени с Решение на Държавния Съвет от 29.12.1976, а именно:

- Основни Положения за Опазване, Възстановяване и Подоб-ряване на Природната Среда в Териториалния Комплекс “Черно Море - Българско Крайбрежие”, и,

- Основни Положения за Опазване, Възстановяване и Подоб-ряване на Природната Среда в Териториалния Комплекс “Дунав”.

С подписване от страна на България, на глобалната Международна Конвенция при ООН по Морско Право - УНКЛОС III, през 1982 в Монтегю-Бей, Джамайка, значението на тези документи изпреварили своето време почти с двадесет години, придобива още по-съдбовно за нацията значение. В тези документи се набелязва следното:

- изграждане на Брегови Пречиствателни Станции и съоръжения,

- екипиране на корабите под български флаг с подходящи пречиствателни съоръжения,

- снабдяване с пречиствателни съоръжения, на безусловно всички комплекси по поречията на реките вливащи се в Черно Море към краят на 1985,

- набелязване, разработване и внедряване на нови меро- приятия за подобряване на рекреационните условия до края на 1990 година,

- създаване на резервати и буферни екологически зони,

- опазване на ресурсите по Черноморския Шелф,

- оптимизиране на промишления риболов,

- разширяване на международното сътрудничество и, много други...

Всичко това, бе невъзможно да бъде проведени без активно сътрудничество между безусловно всички министерства и ведомства, и особено на Министерство на Транспорта, което притежава специално делегирани права по отношение на Закона за Опазване на Морските Ресурси; Кодекса на Търговското Мореплаване и ред международни конвенции и протоколи. С вли-зане в сила на Закона за Морските Пространства на НР Бъл-гария, от 17.07.1987, значението на Министерството на Транспорта още повече се утвърждава в ролята на природозащитник. Тази своя природозащитна дейност, то провежда чрез местните органи на Държавна Инспекция Корабоплаване. В по-късни решения, на ХII и ХIII конгреси на БКП, залегнаха непосредствени задачи за усъвършенстване Управлението на Морската Околна Среда, за борба с аварийни и залпови замърсявания, за рационално използване на земните недра и техните ресурси, за въвеждане на нови безотпадъчни технологии и, други.

Екологичното наследсто на БЪЛГАРИЯ е всенародно богатство и стремеж към развитие. Затова България, бидейки една от най-новите страни членки на Европейския Съюз, не изгуби никакво време да се включи в Европейската Политика за опазване на морскат среда. Тя е първата страна в Черноморския регион, която въведе в действие система за ефективен контрол на замърсяването на морската среда от корабоплаването - VTOPIS (Vessel Traffic Oil Pollution Information System). Публичното представяне на системата се състоя на 22 ноември 2007 година в сградата на Морска администрация, гр. Варна. Системата е уникална не само в Черноморския регион, но и в европейски мащаб. Резултатите от нейното прилагане ще бъдат представени от България пред Европейската агенция по безопасност на корабоплаването (EMSA) и ще бъдат направени предложения за прилагането на натрупания опит в рамките на Европейската система за контрол на корабоплаването. Номинирането на България от Черноморската комисия да изгради пилотния проект VTOPIS e резултат от наличието на съвремена система за контрол и управление на корабния трафик /VTMIS/, въведена в експлоатация през 2004 год. Като държава-членка на ЕС, България е задължена до края на 2008г да предоставя информация за корабоплаването в европейската информационна система SafeSeaNet. Успешното завършване на VTOPIS е един от елементите от изпълнението на тези ангажименти. VTOPIS представлява комплекс от шест подсистеми, изпълняващи следните функции:

Политика за опазване на морската околна среда на ЕС и България facebook image
Публикувано от: Georgi Vasilev Tsvetanov

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.