Начало на реферати

Политика за опазване на морската околна среда на ЕС и БългарияТридесет и четири години се оказаха необходими на Организацията на Обединените Нации след нейното създаване през 1945, за да приеме на 28 Октомври, 1982 година, специална Световна Харта за Природата. За да бъде признато пред народите: “... Човек е част от Природата и Животът Му зависи от непрекъснатото функциониране на природните системи, което подсигурява снабдяването му с енергия и храни... “ Хартата бе представена в нейния основен вариант на Гене-ралната Асамблея при ООН още през 1980 година. Тя бе преоценена от експерти на Програмата на ООН по Околна Среда - ЮНЕП, както и от специалисти на Международния Съюз за Кон-сервиране на Природтата - ИЮСЕН. Подир необходимото модифициране на нейните текстове, Хартата бе възприета от 111 страни при ООН. САЩ гласуваха против, опасявайки се от международноправна клопка. Осемнадесет нации, между които Алжир, Венецуела и Мексико, се въздържаха.

По това време, ЮНЕП, във основа на решенията на Конферен-цията при ООН за Околна Среда на Човека от 1972 в Сток- холм, вече бе задвижила една фундаментална подпрограма наречена “Програма за Регионалните Морета” - RSP, към която СССР и страните от СИВ питаеха резерви по политико-иконо-мически съображения. Програмата изкара десетина години под шапката на ООН в Женева, а подир това се прехвърли в Найроби, където вече действаше частен център за информация-докумен-тация по проблема.

Далеч преди 1989, правителствата на СССР, СР Румъния, НР България, разгърнаха свои собствени, макар тоталитарни, програми за консервация и реновация на прилежащите крайбрежия. Осъзнавайки ясно голямата и сложна отговорност, която носят не само пред човечеството, но и пред своите народи. От своя страна, Правителството на Република Турция, действаше за своя сметка, от време на време подпомагано от някой международен фонд.

В средата на 70-те години, в България е създаден Комитет за Опазване на Природната Среда при Министерски съвет - София, който иззена и разширява природозащитните дейности извършвани до това време от Министерството на Горите и Природната Среда. Като надведомствена контролно-управленска единица, Комитетът развива твърде широка дейност. Независимо от неразвитото природозащитно законодателство, той успява да наложи строг контрол, който по места зависи от редовите специалисти. Най-главното е създаване на РИОПС, днес РИОС, като самостоятелни поделения за надведомствен контрол. Но местните началства, не притежавт никакви познания в областта на Опазване на Природната Околна Среда, нещо което понякога вреди на целият апарат на КОПС. Редовите инспектори и лаборатории, на този етап са изключително еле-ментарно екипирани (1977-87). С разпореждане на МС № 307 от 31 Юли 1972 година, е създадена специална Дирекция за Поддържане Чистотата на Черно Море, с главна квартира във Варна и клон в Бургас. Дирекцията бързо набира скорост и, започна да следва планове за опазване на Морската Околна Среда. Специалните секции за контрол над Морската Околна Среда във Варна и Бургас при КОПС, са обезпечени с плавателни средства и, вертолетен и самолетен контрол.

Политика за опазване на морската околна среда на ЕС и България facebook image
Публикувано от: Georgi Vasilev Tsvetanov

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.