Забравена парола?
Начало на реферати

Погасяване по давност. Спиране и прекъсване. Преклузивни срокове


Погасяване по давност. Спиране и прекъсване. Преклузивни срокове. Поредност на погасяване на финансовите задължения. 11


Давността е гражданско-правен способ, но тя не е чужда за финансовото право. При изтичане на определен срок едно задължение се погасява по давност. Съгласно Данъчно осигурителния процесуален кодекс, публичните задължения се погасяват по давност. Това става след изтичане на 5-годишен давностен срок, считано от 01.01 на годината, следващата годината през която е следвало да се погаси публичното задължение освен ако в закон е предвиден друг срок. Ако е изтекъл 10 години давностен срок считано от 01.01 на годината, следваща годината през, която е следвало да се плати публичното задължение се погасяват всички публични вземания независимо от спирането или прекъсването на давността, освен в случайте когато задължението е отсрочено или разсрочено. Интерес представлява давността на погасяване на финансово задължение. Давността съгласно Данъчно осигурителния процесуален кодекс се погасяват първо старите задължения и главницата. Погасяването започва със старите задължения, старите разноски, лихвата и главницата. Законодателя допуска при наличие на обективни предпоставки давността не само да се съкращава, но и прекъсва. Давността може да бъде спряна:

-когато е започнало производство по установяване на публично вземане до издаването на акта

-при изпълнението на акта с който е установено вземането за срока на спирането

-когато е дадено разрешение за отсрочване или разсрочване на плащането за срока

-когато акта с който е определено задължението се обжалва

-когато е образувано наказателно производство от изхода на което зависи установяването или събирането на публично задължение.

Давността може не само да се спира, но и да се прекъсва. Това може да стане с издаването на акт за установяване на публично вземане или с предприемане на действие по принудително изпълнение. Ако акта за възстановяване бъде отменен, давността не се смята за прекъсната. Акта с който е установено вземането на държавата е поставен под един перфектно действащ закон. Макар и отменен неговите правни последици за в бъдеще не се заличават. В тези случай е естествено давността да не се смята за прекъсната, а тя да продължава да тече с всички произтичащи от тях последици. Прекъсването на давността по същество заличава времето, което е изтекло вече. От прекъсването на давността започва да тече нова давност. Вземането покрито с давност поражда някой процесуални действия като отписване на действията покрити с давност когато е предвидено в закон. Преклузивните срокове известни като пресекателни, не са правнорегламентирани. Макар и близки до давността те притежават някои отличителни белези, тъй като с изтичането им се прекратява само субективното право.

Погасяване по давност. Спиране и прекъсване. Преклузивни срокове facebook image
Публикувано от: Руска Петрова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.