Начало на реферати

Подходи в мениджмънта. Количествени подходи; моделиране. Експертна информация; системен подход видове, роблеми


Подходи в мениджмънта. Количествени подходи; моделиране. Експертна информация; системен подход видове, роблеми. Техника на операционни изследвания. Ситуационен подход в мениджмънта сщност, структури. Модел на Фидлър за непредвидените ситуации.


Количествени подходи ориенирани са към математическия анализ на мениджмънта. Главна цел е да повиши рационалността на решенията, чрез прилагане на математически методи.

Иконометричните модели се използват за решаване на широк кръг задачи за прогнозиране на развитието и определяне влиянието на различните фактори по отношение на различните системи. Количествения подход е в основата и на създаването на специфични методи за дългосрочно планиране, прогнозиране, програмиране. Тези методи създават условия за вземане на правилни решения в обстановка, когато управлението се сблъсква с огромни информационни масиви, с хиляди фактори, съобразяването преценката и интеграцията, които са невъзможни чрез другите методи. Т.като оптималното решение може да бъде в следствие от анализа и съобразяването на всички фактори, обикновено възниква потребността от разчленяване на проблемите на подпроблемите. Декомпозирането често се извършва чрез дървото на целите. Такива методи са SCORE, PATTERN и др.

Тези методи имат приложение предимно в прогнозирането и планирането, но не и в мотивирането на управление на кадрите, ръководството и др. управленчески функции.

Системен подход позволява да се изяснят връзките между компонентите, да се осмислят фактите, да се проектират нови зависимости. Този подход формира и едно ново мислене на изследователите и управляващите т.нар. системно мислене.

Принципи на системен подход:

1. Отрицание на класическите подходи в мениджмънта

2. Акцентуване на свойства, които са характерни за системата като цяло, не за нейните елементи, и заставя субекта да се съобразява с тях.

3. Разглежда субектите като цяло, като система.

4. Разглежда системата във връзка с околната среда.

Системния подход като съвкупност от принципни постановки е твърде абстрактен. Той не решава и неможе да реши конкретни управленчески задачи. Главното в системния анализ е как сложното да се превърне в просто, как трудно решимия или трудноразбираем проблем да се превърне в ясна серия задачи, които имат метод на решение.

Ситуационен подход в основата лежи схващането, че стилът на ръководителя не трябва да съответства на ситуацията.

Моделът за непредвидените ситуации на Фидлър тезата е, че ефективността на този ръководител зависи от неговото поведение и ситуация. Когато взема решения подобно на ситуацията той е добър ръководител. Всяка ситуация изисква своя стил.Подходи в мениджмънта. Количествени подходи; моделиране. Експертна информация; системен подход  видове, роблеми facebook image
Публикувано от: Hinko Zhelev

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.