Забравена парола?
Начало на реферати

Подходи и предпоставки за определяне на потребностите от материални ресурси. Разлагане и определяне на потребностите за даден период


Подходи и предпоставки за определяне на потребностите от материални ресурси. Разлагане и определяне на потребностите за даден период


Определянето на потребностите от материални ресурси е основен момент от работата по разработването на плана по материално техническо снабдяване. Завишените потребности водят до формиране на свръхнормативни запаси, повишаване издръжката на снабдяването, замразяват се оборотни средства което се отразява негативно върху финансовия резултат от дейността на предприятието. От друга страна занижените потребности водят до нарушаване ритмичността на работата , възниква необходимост от замяна на липсващите материали, което често води до намаляване на качеството на продукцията и производителността на труда. Резултатът от това е повишаването на материалните разходи и себестойността на продукцията. Има две групи системи за планиране на снабдяването прогнозна и програмна. При прогнозната решенията за количеството и сроковете на доставка са базирани на статистическа информация от минали периоди. Тази система е приложима само ако предприятието прилага снабдяване с формиране на запаси т.е. складово снабдяване. При програмната планирането на снабдяването е основано на производствената програма на предприятието. Определянето на потребностите от суровини и материали се извежда от производствената програма и разходите на суровини за производството на единица продукция т.е. от разходните норми. Тази система на планиране на снабдяването може да се прилага както при снабдяване с формиране на запаси така и при снабдяване без запаси.

Особености при определянето на потребностите от материали:

1. В зависимост от обхвата на определянето брутна и нетна потребност. Брутна общата потребност от материали за даден планов период. Нетната се получава след коригиране на брутната с наличностите от материали към определен момент.

2. Количествено и времево определяне на потребностите което преминава през четири етапа:

- определяне на първичните потребности потребността от крайното изделие, което трябва да бъде предоставено до определен момент за дистрибуция. Такива са и потребностите от междинни продукти които се пласират директно на пазара. Първичната потребност от крайни изделия се извежда от производствения или пласментен план на предприятието, а на междинните продукти от поръчки чрез прогнозиране.

- Определяне на вторичните потребности образуват се от съставните части на крайните изделия, детайли, възли и други включително и изходните суровини и материали. Потребността се определя като се умножи първичната потребност по броя на съставните части включени в крайното изделие.

- Определяне на брутната потребност от съставни части на крайния продукт. Тя се получава като към вторичната потребност се прибавят така наречените допълнителни потребности, които са свързани със загуби.

- Определяне на нетната потребност от отделните съставни части, суровини, материали, детайли и други чрез коригиране на брутната потребност със складовите наличности.

Първичната потребност от крайни изделия плюс вторичната потребност от детайли и отделни елементи плюс допълнителната потребност предизвикана от загуби е равна на общата брутна потребност минус разполагаемите складови наличности е равна на нетната потребност.

Подходи и предпоставки за определяне на потребностите от материални ресурси. Разлагане и определяне на потребностите за даден период facebook image
Публикувано от: Любен Николаев

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.