Забравена парола?
Начало на реферати

Подготовката и готовността на децата за училище


на нравствените представи и поведение, е необходимо да се подчертае значението на ценностната ориентация, като съществен компонент в структурата на детската личност.

Физическа готовност


Изследванията на учените в последните години доказаха, че акцелерацията в развитието на децата съдейства за почишаване на психо-физиологическите им възможности. Смяната в социалната позиция на детето, новите условия на живот в училище изискват от него значително физическо напрежение.

Двигателният режим в детската градина, който включва богато разнообразие от подвижни игри, занимания по физкултура, физически упражнения и закаляващи процедури, се явява необходимо условие за физическото развитие на децата и за физическата им готовност за училище. Оптимизирането на двигателната дейност чрез разнообразни игри и упражнения е особено значим фактор поради това, че физическите упражнения в този период имат комплексно въздействие те влияат позитивно не само върху функциите на отделните органи и системи, но и върху цялостното развитие на децата. Интересът на децата към игрите и упражненията и породените от тях положителни емоций съдействат за укрепване на психиката им. Системното изпълнение на различните форми по физическо възпитание предполага усъвършенстване на двигателните умения и навици, развитие на физическите качества и повишаване на дееспособността, явяващи се необходими предпоставки за физическата готовност на децата за училище. Като компоненти в структурата на тази готовност педагозите, психолозите и медиците включват доброто състояние на здравето на детето, издържливост и работоспособност на организма, закаляване, висока степен на съпротивляемост срещу заболяванията, овладяване на културното-хигиенни навици, възпитавани на привички за спазване на правилата на личната хигиена.

При разглеждане на физическата готовност, като компонент на общата готовност на децата за училище, акцентът се поставя върху нормалното физическо и нервно-психическо развитие, правилно функциониране на всички системи, висока степен на развитие на моториката, развитие на костно-мускулния апарат, като особено значение има развитието на дребните мускули на китката на ръката и палеца, благоприятно състояние на здравето на детето, общо закаляване на организма, успешно овладяване на всички видове основни движения (бягане, скачане, хвърляне и т.н.), развитие на физическите качества, определена степен на развитие на волята, издържливост на организма, умение да се запази устойчиво внимание и работоспособност в течение на определено време, правилно формиране на стойката на детето, липса на отклонение в работата на различните анализатори и нервната система като цяло.

Дейността на учителя и децата, интерпретирана в рамките на проблема за готовността, трябва да се разглежда в единство, включващо целеви потребностно-мутивзционни, операционни, комуникативни, резултативни и контролно-оценъчни компоненти. Подготовката за училище изисква целенасочено педагогическо ръководство с цел достигане на висока степен на готовност, обезпечаваща лека адаптация към училищно обучение.

Готовността е свързана с овладяване на елементи, адекватни на новата социална позиция на детето. Формирането в края на предучилищния период психически новообразувания обезпечава възможността за формиране на учебна дейност.

Актуалността и значението на проблема за готовността на децата за училище ще бъде винаги в съзвучие с високите изисквания на обществото към образованието. Поставените проблеми предполагат задълбочено проучване и своевременно решение не само в теоретичен, но и в практически план.

Подготовката и готовността на децата за училище facebook image
Публикувано от: Минко Георгиев

Подобни материалиПодготовката и готовността на децата за училище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.