Забравена парола?
Начало на реферати

Почвообразувателният процес


В резултат на почвообразувателния процес , почвите се формират с определена стурктура и морфология.От морфологична гледна точка

почвите представляват 3-измерни тела с определна структура заемащи определена територия.3те измерения на тези тела са:

-дълбочина-разсточнието от повърхността на почвата до почвообразуващата скала.

-хоризонтален размер , определящ се от дължината и ширината които заема даден почвен тип върху дадена територия

-площ опрделяща се от повърхността на почвата.

Съществъват както главни морфологични белези така и по-малки такива които определят микро-морфологията на почвата.

Общият строеж на почвата е от главните морфологични белези.Нарича се още почвен профил.Той се определя от наличието и размерите

на почвените хоризонти и подреждането им отгоре надолу.Всеки почвен хоризонт се означва с буквен индекс.Тази система е световно

приета.Почвените хоризонти са следните:

-Горска постеля -О- това са органичните остатъци под горските насаждения-листа,клони,шишарки

-Торфен хоризонт -Н- той се обраузва при наличие на вода в почвата или прекомерното и овлажняване.Състои се от разлагащи се

органични растителни остатъци със запазен анатомичен строеж.

-Хумусно-акумулативен хоризонт -А- това е слоят от почвата в който става натрупването на хумус

-Елувиален хоризонт -Е- това е слоят от почвата в който става натрупване на глина,желязо-алуминиеви съединения и значително

количество пясък,което обуславя по-светлия цвят спрямо другите хоризонти.

-Илувиален -U- ток се получава когато от -Е- се изнесат хумуса и някой органични съединения.В него може да се наблюдава

натрупване на калциев карбонат,гипс и лесно разтворими соли.

-Почвообразуваща скала -С- този хоризонт се състои рохкава материя която се получава при разрушаването на скалите и от която

се образува почвата.

-Масивна скала -R- разполага се най-отдолу на почвеният профил.Представлява масивна скала върху която продължават процесите

на ерозия и формиране на почвата.

Мощността на почвата обхваща всички почвени хоризонти или разстоянието от земната повърхност до почвообразуващата скала.

Мощността се измерва в см.Според мощността си се разделят 4 групи почви:

-слабо мощни - под 50см

-средно мощни - от 50 до 100 см

-мощни(дълбки) - от 100 до 150 см

-свръхмощни - от 150 до 200см

Отделните почвени хоризонти също притежават мощност.Тя се измерва от горната до долната граница на съответния почвен хоризонт.

Ако един хоризонт заема разстоянието от 50 до 75 см , тогава казваме че неговата мощност е 25см


Цветът е св-во което могат да притежават както отделните почвени хоризонти така и почвите като цяло.Цветът на почвата и на

нейните хоризонти се обуславя от цвета на в-вата които се съдържат в тях.Съществуват 5 типа цвят на почвите:

-тъмен-обуславя се от наличието на хумус,MnO,FeSo3

-червен-обуславя се от наличието на FeO(хематит)

-жълт-обуславя се от наличието на Fe(OH)2(лимонит)

-гълъбово сив - обуславя се от наличието на FePO4

-светъл,бял - обуславя се от наличието на лесно р-рими соли,алкалоземни карбонати,кварц и др.

От цветът на почвата зависят и топлиините и св-ва и топлинният и режим , а оттам и плодородието.Почвите с по-тъмен цвят са и

по-топли.

Почвообразувателният процес facebook image
Публикувано от: Никола Иванов

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.