Начало на реферати

Почвите в България


Почва наричаме повърхностния слой,обогатен с органични вещества, в който се развива кореновата система на растенията, обитава голяма част от животинския свят и се извършва стопанска дейност на хората.

Почвената покривка на България е съставена от 6 основни типа,на който се падат 88,6% от цялата площ на България: канелени почви – 22,0%; черноземни почви – 20,4%; сиви горски почви – 17%; кафяви горски почви – 14,8%; алувиално-ливадни почви – 9,0% и смолници – 5,4%.

Черноземни – най-разпространеният почвен тип в Северна България.Те обхващат земите в Дунавската равнина и най-ниските части на Предбалкана.Образували са се под влиянието на умерено континенталният климат и степента растителност.Отличават се с високо съдържание на калциев карбонат и много добро плодородие.Подходящи са за отглеждане на степни видове растителност: житни, фуражни, зърнени култури и зеленчуци.Черноземните почви биват: карбонатни, типични, излужени, деградирани.

Сиви горски почви – характерни за високите части на Дунавската равнина и на Предбалкана с надморска височина от 800 до 100 м и части от Лудогорието и Добруджа. Образувани са в условията на умереноконтинентален климат.Имат добре развит илувиален хоризонт и по-ниско плодородие.Представени са от три типа: тъмносиви, сиви и светлосиви. Подходящи са за отглеждане на овощия, лозя и картофи.

Кафяви горски почви – най-разпространени в Западните Родопи, Стара планина,Рила и Пирин.Заемат пояса между 800-1000 и 1800-2000 м. Тези почви са силно ерозирали.Образувани са върху кисели скали (гранит, сиенит), пясъчници, глинести1 и др.Покрити са с широколистни и иглолистни гори.Подходящи са за отглеждане на руж, овес, картофи, влакнодаен лен.

Смолници – заемат най-високите части на релефа, старите речни терени на Горнотракийската низина, Бургаската низина.Образувани са върху плиоценски и кватернетни наслаги.Те са силно глинести и са богати на хумус. Подходящи са за отглеждане на зърнени култури.

Канелени почви – срещат се в Южна България, Средна гора и Стара планина.Образуват се при преходно-континентален и преходно-средиземноморски климат.Срещат се в два подтипа: типични и излужени.Бедни са на органични вещества и минерални химически елементи.Върху тях се развиват слънчоглед, тютюн, трайни насаждения, маслодайна роза.

Алувиално-ливадни почви – разпространени върху първата и втората надзаливни тераси на реките.Богати са на скални материали и на хумусни вещества.Подходящи за отглеждане на зеленчуци.

Почвите в България facebook image
Публикувано от: Bilyana Kotsakova

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.