Забравена парола?
Начало на реферати

Планиране на проектаФигура-2 Модулно подреждане на проектните графици


Плановете са работните инструменти при програмното планиране, оценяването и контрола. Реалността от променящи се условия изисква те да остават динамични по време на целия работен цикъл на проекта. Не е задължително най-изчерпателните планове да са най-добри в различни ситуации. Всъщност многото детайли могат да пречат на комуникациите и да отклонят вниманието от критичните дейности. При всички случаи обаче качеството на плана има най-голямо значение за успеха на проекта и често влияе върху други проекти, състезаващи се за същите ресурси.2. Методи за планиране и оптимизиране на времето за изпълнение на проекта


До появата на мрежовите методи планирането на времето е осъществявано в сравнително ограничен обхват. Основно се използвала схемата на Гант (линеен график). При нея се задават сроковете на започване и завършване на всяка дейност върху хоризонталната скала на времето. Тази схема не позволява да бъдат установени зависимостите между отделните дейности, които по същество определят темповете на реализиране на проекта.

Във връзка с повишаване сложността на проектите възниква необходимостта от разработване на нови методи на планиране, които да осигурят оптимизация на цялостния процес на проекта. Под оптимизация се разбира минимизиране на времето за изпълнение на дейностите, с отчитане на разходите за използване на ресурси от различен тип. В резултат от активна научно-изследователска дейност почти едновременно през 1956 - 1958 години се появяват два основни аналитични метода на структурно и календарно планиране:

- метод на критичния път (МКП);

- метод на оценка и преглед на програмите (ПЕРТ).

Методът на критичния път (Critical Path Method - СРМ) е предложен от фирмата Дюпон за управление на проекти в строителството, а методът ПЕРТ (РЕRТ ) е разработен от консултантска фирма по поръчка на военно-морското министерство на САЩ за календарно планиране на научно-изследователските и проектно-конст-рукторските работи по проекта за създаване на ракетата ,.Поларис".

Планиране на проекта facebook image
Публикувано от: Атанас Антонов

Подобни материалиПланиране на проекта 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.