Начало на реферати

План за регионално развитие


ПЛАН ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Анализ на ситуацията

Община Горна Оряховица се намира в Централна Северна България, в подножието на Арбанашката планина, по поречието на река Янтра. На изток общината граничи с Община Стражица , на запад с Община Велико Търново, на север с Община Полски Тръмбеш, на юг с общините Лясковец и В. Търново. Намира се в област с административен център Велико Търново.

Община Горна Оряховица е част от северния централен регион. Районът е с умереноконтинентален климат, релефът е равнинно хълмист , покрит е с алувиално- ливадни почви и се отводнява от водите на р. Янтра.

Община Горна Оряховица е с добре развит сухопътен, железопътен и

въздушен транспорт. Железопътна гара Г. Оряховица е един от най – големите железопътни възли в България със значителен пътнико и товарооборот, а летище Горна Оряховица е петото международно летище в страната. Община Горна Оряховица е с обща площ е 318 км2 , втора по-

големина и по икономически потенциал в Област Велико Търново. Град Горна Оряховица е административен център на Общината. Община

Горна Оряховица включва 14 селища (2 града и 12 села) .


Икономическа структура

Към 31.12.2000 г. на територията на Община Горна Оряховица са

регистрирани 4 037 икономически субекта. За периода 2000-2003 година се

наблюдава плавно увеличение на техния брой, като към 31.12.2003 година те наброяват 5 231 броя, което е с 217 субекта повече от предходната 2002

година и 1 194 повече от тези през 2000 година. Към 31.12.2003 година най-голям е броя на активните фирми в отрасъл търговия и ремонт. Следващите места заемат, съответно фирмите от отраслите:

Преработваща индустрия, Транспорт и съобщения, хотели и обществено хранене и т.н.


Първичен сектор

● Профилът на земеделието се определя от зърнопроизводството;
● От техническите култури най- големи площи заемат слънчогледът и захарното цвекло;
● Добре развито е и птицевъдството;

План за регионално развитие facebook image
Публикувано от: Диана Табутова

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.