Забравена парола?
Начало на реферати

Педагогическо общуване3. Интегративност на човешката комуникация


Комуникация – „лице в лице” - вербално – съобщения, които изискват рационална

преработка;

- невербално – несъзнателна природа – емоционалните ни състояния;


  • индиректна


! Човешкото общуване изисква баланс между емоционалното и рационалното.


  • Невъзможно е да не се общува, тъй като общуването е типично човешка характеристика. В училище например без общуване не може да се осъществи учебно-възпитателен процес.

  • Постоянна смяна на ролите на източник и реципиент, т.е общуването е циклично.

  • Общуването е ролево свързано.

  • Човешкото общуване е ситуативно – няма общуване въобще.

  • При първа среща е добре да не си поставяме високи цели, а да установим контакт.Цел какво Не трябва да се задават въпроси клишета, защото

се дават социално желателни отговори.

Средства как


Форма2. Характерни черти на Педагогическото общуване като професионална комуникация


1.Същност и характерни черти на Педагогическото общуване.

Педагогическото общуване е основен фактор за ефективното протичане на учебно-възпитателния процес. То е вид социално общуване, негова разновидност. Предпоставка е за създаване на благоприятен социалнопсихологически климат. Развива мотивацията на учещите се. Педагогическото общуване можа да се приема като взаимодействие (интеракция) между учители и ученици. За Педагогическо общуване може да се говори само при наличието на професионално упълномощено лице, което формира дадена личност.


Характеристики, които разграничават Педагогическото общуване от всички останали видове общуване:

  1. има несамостойно значение – невъзможно е да се разглежда извън съдържанието на обучението и възпитанието; то е феномен на учебно-възпитателната дейност;

Педагогическо общуване facebook image
Публикувано от: Кольо Любомиров

Профил на социалната роля учителя 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.