Забравена парола?
Начало на реферати

Педагогическа социология


социолого-педагогическо изследване. Социолого-педагогическата проблематика на възпитателно-образователния процес се изследва на три равнища.
 1. На пределно общо равнище ,на равнището на цялото общество ,свързващо възпитателно-образувателния процес в училището и семейството със социалната цялост.

 2. На групово равнище ,което се ориентира към социологопедагогическите явления в общо образувателното училище ,в предучилищните учебно възпитателни заведения ,в училищата ,осигуряващи профисионална подготовка ,във висшите учебни заведения ,в различните типове семейства.

 3. На индивидуално равнище ,което обхваща социологопедагогическите явления вътре в конкретно учебно-възпитателно заведение ,в семейството съществена особеност на педагогическата социология е и тази ,че тя си служи преди всичко с общите понятия ,разработени главно в сферата на педагогиката и социологията.Тя не променя съществено нито съдържанието на общите понятия ,с които си служи ,нито принципите на тяхната систематика.Тя конкретизира техните понятия.Но за да може да извърши това сполучливо ,тя решава самостоятелно два важни методологически въпроса:

 1. Обосновава принципите за подбор на общите понятия ,които включва в

съдържанието си.

 1. Обосновава процедурите за отделяне операционално необходимите части вътре в подбраните общи понятия.Различават се макро и микропроблеми на педагогическата социология.Към макропроблемите Р.Г.Гурова отнася:

  • влианието на социално-политическия строй върху характера на образованието и възпитанието;

  • своеобразието на материалните условия на живот и отражението им върху възпитанието и образованието;

  • особеностите на културата на обществото и влианието и върху възпитанието и образованието;

  • влианието на средствата за масова комуникация върху възпитанието;

  • особеностите на регионалния начин на живот и влианието му върху възпитанието и образуванието;

  • влияние на системата на възпитанието и образуванието върху обществото ,върху прогреса на науката ,техниката и културата.Към микроброблемите на педагогическата социология Р.Г.Гурова отнася:

  • материалните и битовите условия на живот на семейството;

  • образувателното равнище и културата на родителите;

  • общественото мнение на възрастните и връстниците ,с които общуват учениците;

  • религиозните предразсъдаци на микросредата и семейството;

  • културните възможности на микросредата;

  • социално-педагогическият и психическия климат в училище;

Педагогическа социология facebook image
Публикувано от: Vladislav Totev

Подобни материалиПедагогическа социология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.