Начало на реферати

Past Simple and Continuous


The Past Simple Tense - Минало просто време


1. Превежда се като минало свършено време и по-рядко като минало несвършено.

2. Формиране


I started working 10 minutes ago. - с правилни глаголи

I/you/he/she/we/they went to the cinema. - с неправилни глаголи.


I didn’t start working 10 minutes ago.

I/you/he/she/we/they didn’t go to the cinema.


Did they start working 10 min ago?

Did you/he/they go to the cinema?

3. Употреба

а) действие, извършен в определен момент или период от миналото, които често са указани, превежда се с минало свършено време:

We met for the first time in 1985.

б) обичайно повтарящо се действие в миналото, превежда се с минало несвършено време:

On Sundays we played cards.

в) действие, характерно за подлога в миналото, превежда се с минало несвършено време.

г)научни факти и общоизвестни истини, характерни за миналото

Ancient Bulgarians were excellent horsemen.

д) минало действие в разкази, исторически събития, приказки, превежда се с минало преизказно време или сегашно историческо.

World War I ended in 1918.The Past Continuous Tense – Минало продължително време


  1. Превежда се като минало несвършено време.

  2. Формиране: was/were + ing


I/he/she was watching TV.

You/we/they were watching TV.


I /she/ he wasn’t watching TV.

You/we/they weren’t watching TV.


Was I / he/ she watching TV?

Were you / we/ they watching TV?

3. Употреба

а) действие, извършвало се трайно или продължавало в определен момент/сравнително кратък период в миналото. То може да бъде прекратено от друго действие или да продължи след него.


He was reading a newspaper then.

She was still sleeping at 9 o’clock this morning.

I was trying to sleep when you entered and woke me up.

Сравнете:

When I entered she was reading a telegram. Когато влязох, тя четеше телеграмата.

When I entered she read the telegram. Когато/след като влязох, тя прочете телеграмата.

Past Simple and Continuous facebook image
Публикувано от: Галина Владимировна

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.