Начало на реферати

Парите са един от символите на цивилизацията


Парите са един от символите на цивилизацията. Те са човешко изобретение. Корените им са поставени още с размяната на продукти или блага. В по-ново време думата пари се свързва с злато, сребро и хартия. Има доста учени които имат различни твърдения за парите, но може да се каже, че парите са свързани със стоковото производство и размяната. В пазарната икономика почти всички блага получават парична оценка и се разменят, продават или купуват срещу така наречените пари. Парите омагьосват хората, но те не трябва да правят всичко за парите, защото парите се превръщат в самоцел, а хората в техни роби. Има няколко концепции за същността на парите. Едната от тях е за стоковата природа на парите, монолопизирали в хилядолетната история на размяната функцията на всеобщ еквивалент или концепцията като техническо средство, което няма собствена стойност. Като най-целесъобразна бих приела прагматичната концесия, която пренася ударението от абстракната теория за генезиса и природата на парите към техните функции. Обикновено функции на парите се свеждат до 3 средство за обръщение; марка на стойността; съкровище или средство за съхраняване на богатството в ликвидна форма. Парите са средство за обръщение във всички случаи, когато обслужват размяната на стоките. В случая те са посредник, който осигурява най-благоприятното превръщане на стоките в пари и парите в стоки. Вклиняването на парите като посредник внася съществени изменения в движението на стоките и поражда възможности за натрупване на парите на една страна и нереализираните стоки на друга страна. Веднъж приети от обществото като всеобщо разменно средство, парите обслужват циркулацията на стоките с всичките произтичащи оттук удобство, без да е необходимо да бъдат пълноценни пари, т.е. книжните пари или металните монети, които имат минимална собствена стойност, обслужват обръщението на стоките с обозначена на тях цифра без никакви затруднения. Парите са мярката на стойността във всички случай, в които ние се стремим да изчислим колко ще ни струва нещо, независимо дали искаме да го произведем или да го купим, за да сравним изгодата от подобни действия с възможните други варианти. Във всички подобни случаи ни обслужват като пари за смятане, обслужват ни идеално със самия факт на своето съществуване, без да е необходимо да ги притежаваме реални. Функцията на парите, като мярка на стойността е в основата на всички пресмятания, прогнози, планови предначертания и програми за действие. Парите функционират като съкровище във всички случаи, когато са изтеглени от сферата на обръщението и се съхраняват в сейфовете на банките или на богатите хора във формата на кюлчета злато, скъпо струващи бижута и др. В основата на всички функции на парите лежи взаимодействието между двете най-важни техни функции: средство за обръщение и мярка на стойността. Днес парите съществуват в три главни разновидности: монети, книжни пари и банкови депозитни свидетелства. Във всичките си разновидности парите изпълняват своите функции и оказват огромно въздействие върху икономическия живот. Стоката е продукт на труда предназначен за размяна. Някога се е определяло като блага, но не всяко блага е стока, защото всичко което се предлага от природата в изобилие и не е предмет на покупко-продажба не влизат в групата на стоките. Също така се определя като продукт на труда, но дълги години стопаните произвеждат продукти които задоволяват неговите потребности без обаче да излиза на пазара. Единственото общо м/у стоките това е обстоятелството, че са обект на труда. Всички стоки са съизмерими чрез количеството труд изразходван за производството му. В миналото стоковото производство е било дело на дребни занаятчии, търговци и лихвари. Този тип стоково стопанство и стокова размяна се нарича просто стоково производство. Висшата форма се нарича капиталистическо пазарно стопанство. При него капиталът се превръща в главен фактор на стопанската активност. Капиталистическата пазарна икономика се отлича с динамика и адаптивност.

Парите са един от символите на цивилизацията facebook image
Публикувано от: Иво Николов

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.