Начало на реферати

ОТНОСИТЕЛНОСТ НА ОБЛИГАЦИОННОТО ПРАВО. ПРЕТЕНЦИЯ, ДЪЛГ И ОТГОВОРНОСТ. ИНТЕРЕСЪТ НА КРЕДИТОРА


. ОТНОСИТЕЛНОСТ НА ОБЛИГАЦИОННОТО ПРАВО.

ПРЕТЕНЦИЯ, ДЪЛГ И ОТГОВОРНОСТ. ИНТЕРЕСЪТ НА КРЕДИТОРА.


В субективен смисъл като вид ГСуП под ОП или вземане се разбира онова имуществено СуП по силата, на което едно лице, наречено Кр., може да иска от определено друго лице, наречено Дл., осъществяването на определена престация, т.е. осъществяването на определен резултат, чрез който се задоволява признатия негов законен интерес.

Критерият за делението на правото на абсолютно и относително е кръгът на правнозадължените лица.

При абсолютните права, напр. вещните, е налице правно задължение за всички трети лица, което се свежда до тяхното задължение да се въздържат от действия, с които могат да накърнят правото на титуляра (напр., право на собственост). Тези абсолютни права дават възможност за непосредствено, пряко въздействие върху вещта от страна на титуляра на правото.

При относителните права титулярът на правото може да иска определено поведение (действие, бездействие, определен резултат) от точно определени насрещно задължени лица. Титулярът на правото няма възможност за такова пряко въздействие върху вещта. За относителните права е характерно това, че титулярът на правото може да се променя, т.е. те са прехвърлими. С изпълнение на задължението по ОО относителното право се погасява. Приема се, че интересът на Кр е удовлетворен. Тези относителни права са притезателни. За носителя на правото възниква претенция (притезание). Ако вместо да удовлетвори интереса на Кр като прехвърли определена вещ, Дл я прехвърли другиму, то това ТЛ става собственик на прехвърлената вещ. Кр не може да противопостави на ТЛ правото си да получи вещта, защото между него и ТЛ не съществува ОО и ТЛ не е задължено да му я предаде. Тогава за Кр възникват други възможности, в това число да развали договора с Дл, но е принуден да се съобрази с правото на собственост на ТЛ и да не му пречи то да я упражнява в някакви предели.

Правото на вземане на Кр се състои във възможността да иска от Дл осъществяването на определен резултат. Тази възможност се нарича ПРЕТЕНЦИЯ или ПРИТЕЗАНИЕ. Претенцията е особена форма на съществуване на СуП. Проявява се при настъпване на определени условия. Типичният случай е при неизпълнение от страна на Дл. В този случай самото ОП се осъществява чрез претенцията. Тя е равнозначна на субективно материално право на иск, което не е някакво ново право, а се намира в самото съществуващо СП и се проявява в самия ЮФ. Изпълнение може да се иска НЕ САМО по исков път, а чз компенсация и прихващане. ОП съдържа възможността да се иска престация от самият факт на неизпълнението.

Дълг без отговорност когато вземането е погасено поради изтекъл давностен срок. Общата погасителна давност е 5 години. Определени вземания са и по кратката погасителна давност – 3 години – вземания по периодични платежи (заплати, лихви ...). След изтичане на срока в СуП настъпва качествена промяна. Отпада възможността да се реализира чрез държавни принудителни средства. Но давността не се прилага служебно. Това не означава, че вземането е погасено. Обратно, това СуП (вземането) остава като такова. Т.е., изпълнението след давностния срок е действително.

Отговорност без дълг – напр., някой ипотекира (заложи) свой имот (своя вещ) за чужд дълг. Всъщност, това лице няма задължение. Кр може да насочи принудително изпълнение, ако Дл не си изпълни дълга и тогава това ТЛ не може да противопостави на Кр, че не дължи. Същото е и при поръчителя. Той няма дълг, но гарантира с имуществото си чуждия дълг.

На правото на Кр съответства задължението на Дл. Правото на един е задължение за друг. При неизпълнение на ОО се поражда института на отговорността на Дл. Интересува ни гражданската отговорност на Дл за неизпълнение на отговорност. Тя е имуществена отговорност. Дл отговаря с цялото си имущество. Това е общото обезпечение на Кр. Някои Дл имат, а други не необходимото имущество.

Освен общото има и други видове обезщетения:

личнисолидарност – множество длъжници се задължават за едно задължение; поръчителство.

  • реалнизалог – върху движими вещи; ипотека – върху недвижими вещи (мобиларна ипотека или цял морски кораб).

  • ОТНОСИТЕЛНОСТ НА ОБЛИГАЦИОННОТО ПРАВО.  ПРЕТЕНЦИЯ, ДЪЛГ И ОТГОВОРНОСТ. ИНТЕРЕСЪТ НА КРЕДИТОРА facebook image
    Публикувано от: Таня Иванова Георгиева

    Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.