Забравена парола?
Начало на реферати

Отглеждане на лозови масиви


54.

Лозовото насаждение е дълготрайно капиталовложение с продължителност на експлоатацията 30-40 и повече годиниСлед вземане на решение за създаване на ново лозе,за оптимално осъществяване трябва,дабъдат изяснени въпросите свързани с избор на място за засаждане на лозето,неговата подготовка,подбора на сортовия състав,подходящите подложки,растоянията на засаждане,формировките на лозите,тхнология на отглеждане,подпорните конструкции.

І.ИЗБОР НА МЯСТО – Трябва да се ръководим от сортовите изисквания към почвено-климатичните условия и от направлението за производство на грозде-за бели или червени трапезни вина,за дестилати и конячни материали,за висококачествено десертно грозде . Следващ показател е избора на мястото са теренните условия.От лозята на склонове се получава по високачествено грозде .Теренните условия по отношение на наклона предопределят мелиоративните мероприятия. Касае се до изграждане на наорни или стъпаловидни тераси,както и до прилагане на противоерозионни мероприятия през периода на отглеждане на лозата.При избора на място най-общо изискванията са : -Районът на бъдещото лозе да не е застрашен от градушки.,Теренът да осигурява естествен дренаж за оттичане на студения въздух през зимата,с което намалява рискът от повреди на лозите от ниски зимни температури,Да няма близки подпочвени води,Да има добра връзка с пътищата,Да има близък водоизточник,Наклонът на терена да е умерен – до 10-12 градуса.По отношение на почвата са подходящи с по-лек механичен състав и дълбок профил карбонатни,излужени и оподзолени черноземи,алувиални и делувиални почви,канелени горски почви със съдържание на хумус –до 3-3.5 %.По отношение на експозицията предпочитани са югоизточните и югозападните склономе за червени винени и десертни сортове,а за производство на бели вина –терените със североизточно и северозападно изложение.Едно от най-важните условия на които трябва да отговаря мястото за заждане на ново лозе е на него да не е отглеждано лозово насаждение най-малко 7-8 години преди засаждането..Освен изисквания към местата за лозови насаждения се предявяват изисквания от гледна точка на избраната технология на отглеждане

ІІ.ПРОЕКТИРАНЕ – на съвременно научно-техническо равнище може да се постигне само на основата нса предварително разработен проект от оторизираните от МЗГАР организации

ІІІ.ПОДГОТОВКА НА МЯСТОТО ЗА ЗАСАЖДАНЕ –Взависимост от сътоянието на избраната площ за засаждане на ново лозе се предприемат различни мероприятия.Преди всичко се изчиства площта от дървета,храсти ,камъни и др.Провежда се основно подравняване.Две-три години площта се обработва и се засява с житни или фуражни куртури с оглед поддържане на ниска плътност на плевелите и ранно освобождаване на площта в годината на риголването.Преди риголването при необходимост площта се почества от коренищни плевели.На база на почвени анализи може да се приложи предпосадъчно запасяващо торене с органични,органоминерални или минерлни торове/фосфор и калий/.Риголваните площи се подравняват с грейде,дискови брани,култиматори,за да се заравнят резорите и гребените на браздите.На така подготвената почва може да започне засаждането на лозите,не по-рано от 2-3 месеца след риголването .

ІV.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА – още с разработването на проекта за лозово насаждение се определят основните му параметри,като форма и размер на парцелите,пътна мрежа,посока на редовете,растояния на засаждане,сортова структура,формировки и подпорни конструкции.След изясняване на посоката на редовете се преминава към трасиране и маркиране на площите .Първо се очертават пътищата,които засягат най-често конфигурацията на площта и от релефа на терена.Те трябва да осигуряват възможност за работа на машинотракторните агрегати и транспортните средства.С очертаването на пътищата се определя и дължината на лозовите редове в един парцел.Обикновено тя не бива да надвишава 100-150 м

V.МАРКИРАНЕ –С маркирането се определят местата на лозите съобразно с приетата схема на засаждане.Най-разпространено е ръчното маркиране с маркирни телове,върху които чрез метални топчета са определени растоянията на които ще се разполагат редовете и растоянията между лозите в реда.Когато площите са малки,редовете може да се маркират с подходяща единична мярка/мерна летва,рулетка /Маркирането се извършва от двете страни на парцела,катосе забиват подходящи колчета.При засаждане на големи площи лозя може да се приложи и механизирано маркиране .За целта се използват тракторни маркири с които първо се очертават редовете,а след това напречно на тях се прокарват маркирни бразди,определящи растоянието на лозите в реда .На мястото на пресичане на двете маркирни бразди се засажда лозите .При засаждане с машина след очертаване на пътищата се маркират само началото и краят на първия ред

VІ.ПОДГООВКА НА ЛОЗИТЕ ЗА ЗАСАЖДАНЕ – в голяма степен зависи от начина на засаждане.Това се отнася преди всичко до подрязването на корените.При засаждане в ямки,независимо по какъв начин са изкопани,стъпалните корени се подрязват на дължина 6-8 см,но при всички случаи до достигане на жива тъкан.Когато засаждане се извършва с хидробур,садило или машина,подрязването се прави на дължина 1-2 см.При подготовка на лозичките за засаждане се внимава да не се допусне пресъхване или изръзване на коренчетата .Транспортирането и засаждането при температури под 0грауса-Целзий не се допускат .

VІІ.ЗАСАЖДАНЕ НА ЛОЗИТЕ –извършва се през есента или пролетта.Есенното засаждане е за предпочитане,но е трудно осъществимо,тъй като посадъчният материал се осигурява късно-края на ноември,а след тази дата рядко се намера подходящо време за изпълнение .На практика засаждането се извършва рано напролет –март-април.По-ранното и по-бързо засаждане дава по-голям шанс за успешно прихващане .Съществуват РАЗЛИЧНИ НАЧИНИ ЗА ЗАСАЖДАНЕ –най-добри условия за прихващане на лозите осигурява засаждането в ямки.При засаждане на големи площи –най разпрастранено е засаждането с хидробури,за засаждане на ограничени с лоза се прилага и ръчен свредел занаправа на посадъчни дупки.В страните с развино лозарство се прилагат машини за засаждане на лозите .

РЕЗИТБА И ФОРМИРАНЕ НА ЛОЗАТА

Резитбата се определя от фактически оставените съответен брой плодни звена, състоящи се от:

  • чепове;

  • стрелки;

  • плодни пръчки/с различен бр. и дължина/.

Плодните звена можем да ги отнесем към 3 основни групи:

- къси – състоящи се само от чепове с 1-3 пъпки;

- дълги – състоящи се само от стрелки с 4-7 пъпки или плодни пръчки с 8-20 пъпки;

- смесени – състоящи се от плодни пръчки или стрелки с различна дължина и заместващи чепове.

Според типа на плодните звена, са известни 3 вида резитби:

  • къса – когато се оставят само чепове на 1-3 очи;

  • смесена – когато се оставят плодни пръчки или стрелки и заместващи чепове;

  • дълга – когато се оставят само стрелки или плодни пръчки, но липсват чепове.

Видът на резитбата оказва силно влияние върху растежа и плододаването на лозата, степента на която зависи от биологичните особености на вида на сорта, от условията на месторастене, от начина на отглеждане и др.

късата резитба се прилага при чашовидната формировка, формировката Роая и др.

дългата резитба се прилага при формировки:Мораже,Фаже и др.

смесената резитба се прилага при формировките:Гуйо,Омбрела,различните формировки Пергола,асмовидните формировки.

Видът на резитбата зависи от биологичните особености на сортовете, условията на месторастене и от технологичните изисквания към качеството на гроздето.

Например: при Димят, Памид,Кардинал,Гъмза и др.много добри резултати се получават при късата резитба с чепове.

При Болгар,Каберне Совиньон,Шардоне и др. Най-голям добив се получава при смесена резитба като се оставят дълги плодни пръчки.

Когато целта е гроздето да бъде с по-висока захарност, при определени сортове, се предпочита по-къса резитба, при която листната площ и гроздето благоприятства по-доброто узряване и натрупване на повече захари.

Най-подходящо време за извършване на резитбата е периодът на покой – около 15 дни след листопада до началото на сокодвижението.


Отглеждане на лозови масиви facebook image
Публикувано от: Иво Христов

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.