Забравена парола?
Начало на реферати

Отчитане разходите за дейност. Отчитане на извънредните разходи. Обща характеристика. Счетоводни сметки


Отчитане разходите за дейност. Отчитане на извънредните разходи. Обща характеристика. Счетоводни сметки

Тук се включват сметките от група 60 и 61.

Сметка 600 разходи за материали служи за отчитане на разходите за материали, независимо от тяхното конкретно потребление по дейност. Аналитичните сметки са: разходи за основни материали, разходи за спомагателни материали, разходи за горива, разходи за енергия, разходи за резервни части и др.

Сметка 601 разоди за външни услуги служи за отчитане на получените услуги от външни предприятия и от трети лица. Те имат разнообразен характер, но главното което ги обединява е невещественият им характер. Аналитичните сметки са: разходи за ремонт на ДМА, разходи за реклама, разходи за телефонни такси, разходи за застраховки и др.

Сметка 602 разходи за амортизация служи за отчитане на амортизацията на ДМА и ДНА.

Сметка 603 разходи за заплати (възнаграждения) служи за отчитане на начислените трудови възнаграждения на всички физически лица, които работят по трудов или граждански договор - за вложения от тях труд.

Сметка 604 разходи за осигуровки служи за отчитане на начислените суми за социално и здравно осигуряване съгласно действащото законодателство.

Сметка 605 разходи за алтернативни и местни данъци и такси служи за отчтитане на местните данъци и такси и алтернативните (еднократни) данъци по закона за корпоративното подоходно облагане.

Сметка 606 разходи за провизии служи за отчитане на начислените провизии за потенциални задължения.

Сметка 609 други разходи служи за отчитане на разходите, които нямат самостоятелно икономическо съдържание. Аналитичните сметки са: разходи за командировки, разходи за изложби и панаири, раходи за стипендии и др.

Разходи за дейност отчитат се чрез сметките от гр.61.

Сметка 610 използва се за отчитане на основните производствени разходи. Обхватът им се определя от предприятието. Аналитичните сметки са: 6100 разходи за промишлена дейност, 6101 р-ди за търговска дейност, 6102 р-ди за транспортна дейност, 6103 р-ди за селскостопанска дейност, 6104 р-ди за строително монтажна дейност и др.

Сметка 611 разходи за спомагателна дейност. Аналитичното отчитане ще бъде свързано с видовете спомагателни дейности, които съществуват в предприятието.

Сметка 612 постоянни предназначени за отчитане на общи разходи за дейност, които се характеризират и като общо производствени. Обемът на тези разходи не зависи от обема на производството.

Сметка 613 променливи разходи. Техният обем зависи от обема на производството.

Сметка 614 служи за отчитане на възникнали разходи по продажби на веществена продукция или други активи.

Сметка 615 разходи по общото управление на предприятието.

Сметка 616 разходи за придобиване на ДМА, за строителство или чрез възлагане, монтаж, доставка и др.

Сметка 617 разходи по ликвидация на ДМА, възникнали след брак, ликвидация, стихийни бедствия и др.

Сметка 610:

Отчитане разходите за дейност. Отчитане на извънредните разходи. Обща характеристика. Счетоводни сметки facebook image
Публикувано от: Магдалена Иванова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.