Забравена парола?
Начало на реферати

Отчитане на разчетите с доставчици и клиенти


Чрез сметка 409 се отчитат възникнали задължения , които не са включени на отчет при други пасивни сметки от гр.40.

Сметки 401, 403, 404, 405, 406 и 409 в края на отчетния период могат да имат кредитно салдо което показва размера на не погасените задължения .

Сметка 402 може да има дебитно салдо в края на отчетния период , показващо размера на дадения аванс , срещу който не са получени очакваните доставки или услуги.


2.2.Разчети с клиенти.

Когато при доставчиците , така и при клиентите , сметките взаимоотношения , при които е отсрочен тяхното уреждане , следва да бъдат заведени на счетоводен отчет в предприятията.

За отчитане на вземанията се използват сметките от група 41:

-с/ка 411 Клиенти

-с/ка 412 Клиенти по аванси

-с/ка 413 Клиенти по търговски кредити

-с/ка 414 Клиенти по продажби при определи условия

-с/ка 415 Клиенти по продажби със свързани лица

-с/ка 416 Други разчети с клиенти

Сметки 411, 413, 414, 416 и 419 са активни , защото отчитат вземания на предприятията , а сметка 412 е пасивна , защото отчита задълженията на предприятието за получен аванс от клиенти за достака в бъдеще на продукция , материали , стоки или услуги


2.2.1.Отчитане на разчети при обикновени продажби .

Сметка 411 е най-масово използваната сметка при отчитане на продажбите. Към нея могат да се открият и аналитичните сметки.

а)Сметката се дебитира с стойността на продадените активи или извършените услуги.

Дт 411 / Кт гр.70

Кт 4532

б)Кредитира се при:

-постъпления на суми от клиенти:

Дт гр.50 / Кт 411

-направени рекламации от клиенти

Дт 411 / Кт 401

-отписване на вземането от предприятието от клиенти , поради изтекъл давностен срок , съгласно нормативни актове:

Дт 609 / Кт 411

При наличие на вземания във валута , сметката 411 се кредитира или дебитира с положителната или отрицателната разлика на отчетния курс на валутата и този на БНБ срещу дебитирането на 624 или 724.


2.2.2.Отчитане на разчетите при продажби по аванси.

Сметка 421 е пасивна , единствената в гр.41. Използва се когато клиент преведе на предприятието аванс за бъдещи продажби на активи или извършени услуги.

а)Кредитира се при получаване на аванс от клиент:

Дт гр.50 / Кт 412

б)Дебитира се при:

-продажби на стоки или услуги , осъществени чрез преведен аванс от клиент:

Дт 412 / Кт гр.70

Кт 4532

-при връщане на неизползван аванс от предприятието:

Дт 412 / Кт гр.50


2.2.3.Отчитане на разчети при продажби по търговски кредити.

Сметка 413 се използва за отчитане на вземанията при продажба на клиенти при условията на търговски кредит. Кредитът може да се оформи със запис на заповед , менителница и други докоменти.

Счетоводните статии при тази сметка са същите както и при с-ка 411 с единсвената празлика , че при нея се плащат и лихви.

а)Сметката се дебитира с начисляването на допълнителни лихви при просрочване на търговския кредит:

Дт 413 / Кт 721

б)Сметка се кредитира с отбива , който предприятието прави на клиента за предсрочно погасяване на кредита:

Дт 621 / Кт 413

Отчитане на разчетите с доставчици и клиенти facebook image
Публикувано от: Йордан Николов

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.