Забравена парола?
Начало на реферати

Отчитане на продукцията


Допуска се и друг подход, при който за възстановената загуба да не се използва отделна сметка за този приход, а да се отчете директно като печалба чрез с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година. Независимо от възприетия подход, в отчета за приходите и разходите тези приходи се посочват като приходи от обичайната дейност на реда Други приходи".III. Отчитане на приходите от финансирания

1. Обща характеристика

За отчитане на финансиранията с действащото счетоводно законодателство у нас е възприет приходният подход, при който теа се отразяват като разсрочен приход, който се разпределя за един или повече отчетни периоди. Съгласно МСС/ СС - 20 Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ признаването на финансиранията като текущ приход се извършва систематично през различните отчетни периоди чрез съпоставяне с начислените разходи, за чието компенсиране са предоставени средствата.

За амортизируемите активи, придобити или създадени с предоставените средства, сумата, която се отразява като приход, е равна на начислените за съответния период амортизации на тези активи.

Финансиранията, свързани с неамортизируеми дълготрайни активи (земи, гори), се признават като приходи за периодите, през който са отразени разходите за изпълнение на условията по финансиранията. По същия начин се отразяват и преотстъпените данъци, както и получените дарения от физически и юридически лица.

Финансиранията за текущата дейност /за краткотрайни активи/ се отразяват като приход съобразно размера на направените разходи, за компенсирането, на които то е предназначено.

Съгласно СС 20 опростените данъци се отразяват като приходи за периода, в който е направено опрощаването, когато те са били отчетени текущо като разход за дейността, а опростените данъци от печалбата се отразяват в увеличение на неразпределената печалба или в намаление на непокритата загуба.

Опростените заеми се отчитат като финансирания, когато опрощаването им е при определени условия или като текущи приходи, когато няма такива условия.


2. Счетоводни сметки

За отчитане на припадащата се част от получените финансирания като приход за текущия период по реда на приложимите счетоводни стандарти е предвидена с/ка 704 Приходи от финансирания. Към същата сметка може да се открият следните подсметки, които изпълняват и функциите на аналитични сметки:

7041 Приходи от финансиране за дълготрайни активи и

7042 Приходи от финансиране за текущата дейност

Сметка 704 Приходи от финансирания, съответно посочените подсметки към нея, са небалансови, с характер на пасивни, чисто опреационни, синтетични. Кредитират се със съответната част от финансирането признато за приход за съответния отчетен период, а се дебитират при приключването им в края на отчетния период.


3. Счетоводно отчитане на стопанските операции

- За признаване като приход на усвоената част от финансирането с размера на начислената амортизация на придобития ДМА


Дебит с/ка 753 Финансиране за дълготрайни активи

Кредит с/ка 704 Приходи от финансирания


- За признаване като приход на усвоената част от финансирането на текущата дейност

Дебит с/ка 754 Финансиране на текущата дейност

Отчитане на продукцията facebook image
Публикувано от: Пепа Йорданова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.