Забравена парола?
Начало на реферати

Отчитане на административните разходи


Административните разходи нямат пряко отношение за съответната дейност,а имат общ характер, свързан с цялостната организация и управление на дейността на предприятието. Те са допълнителни разходи. Към тях се отнасят: разходите за заплати и социални осигуровки на административния персонал; разходите за амортизации на активите в администрацията; разходите за командировки; разходите за външни услуги (телефонни, пощенски и др.); разходите за лек транспорт; разходите за данъци и такси; представителните разходи, неразпределените по видове произвеждана продукция общопроизводствени разходи, разходите за провизии за конструктивни задължения и обременяващи договори и др.

Синтетичното отчитане на гоеспоменатите разходи се извършва по сметка 614 Административни разходи. Тя се води по принципа на водене на активните сметки. От гледна точка на връзката със счетоводния баланс тя е транзитна. Набраните по нея разходи се покриват с приходите от продажби в предприятието за текущия период.

Аналитичното отчитане на административните разходи се организира в две направления: посекори (отдели) и по видове разходи (за материали, амортизации, заплати, осигуровки, командировки, телефонни, пощенски, транспортни, данъци, такси и др.).

Всички извършени административни разходи първоначално намират отражение по сметките от група 60 Разхди по икономически елементи съобразно вида на разхода. След това, веднага или периодически, натрупаните пазходи се отнасят по функционалното си предназначение. Това се постига, като се дебитира сметка 614 Админстративни разходи и се кредитират сметките от група 60 Разходи по икономически елементи.

При оказана услуга от спомагателно звено в предприятието на административните отдели, счетоводно това ще се отрази като се дебитира сметка 614 Административни разходи срещу кредитиране на сметка 612 Разходи за спомагателна дейност.

В края на отчетния период се съставя оборотна ведомост за разпределението на административните разходи. Базата за разпределението може да бъде най- различна и се определя от самото предприятие съобразно видовете осъществявани дейности, а именно: пропорционално на сумата на основните производствени разходи; отчетната стойност на продадените стоки; пропорционално на сумата на заплатите на основните работници; пропорционално на приходите от продажби от осъществявани в предприятието дейности или на друга база. Всичко това намира счетоводно отражение, като се дебитират сметките от група 70 Приходи от продажби и се кредитира сметка 614 Административни разходи. По този начин дебитният оборот на сметки

Отчитане на административните разходи facebook image
Публикувано от: Зия Халил

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.