Начало на реферати

Основни препоръки за развитие на паметта


Основни препоръки за развитие на паметта

Следващите препоръки ще ви дадат обща представа за принципите, на които се подчинява възприемането, съхраняването и възпроизвеждането на впечатления от паметта ни. По същество те установяват закономерностите, които управляват свързаните с нея психологически процеси. Много от изложеното в тази глава е засегнато в една или друга форма в предишните. Въпреки това считам за полезно да го систематизирам в основни препоръки, които ще ви дадат възможност бързо да асоциирате един с друг принципите на спихическата си ддйност.

Препоръка 1. При възприемане на впечатлението се съсредоточете, за да му придадете интензиност и да можете бързо да го възпроизведете.
Както вече говорихме в предишните глави необходимо е да съсредоточите цялото си внимание върху предмета в момента на възприемане на впечатлението си от него. Само тогава то ще остави неизлечими следи в паметта ви, което ще ви даде възможност да го възпроизведете с анй-малки усилия. С други думи силата на впечатлението е пряко пропорционална на интереса и вниманието, което отделяте на предмета. Това изисква да развивате чрез упражнения силата на вниманието и интереса си, за да запазите в паметта си ясни и точни впечатления. По този начин постепенно развивате и паметта си.

Препоръка 2. Първото впечатление, което влиза в паметта, трябва да е точно и ясно.
Дали ще запомните или не определен предмет зависи от остротата на първото впечатление. То е основата, върху която се наслагват следващите. Ако тя не е здрава, ще ви е трудно да изградите и запазите точно и ясно впечатление за педмета. Неясното впечатление създава безпорядък в паметта ви, който се отстранява единствено чрез изтриването му и възприемането на ново впечатление. Ето защо при съзадаване на пръвоначалното впечатление следва да насочите цялото с ивнимание и интерес към предмета.

Препоръка 3. Не възприемайте твърде много подробности наведнъж.
Тази препоръка ще ви избави от излишно напрежение и ще ви предпази от загуба на умствена енергия. Най-добре е отначало да запомните общите черти на предмета, като постоянно прибавяте към тях отделни детайли. След като съставите общата си представа за него, много то подробностите ще се откроят по-ясно. Така че отначало изучете осноните характерни черти, след това насочете вниманието си към второстепенните, които ще изпънват релефно на фона на осноните и т.н., докато не изучите предмета изцяло. По този начин ще си изградите плна представа за него, което от своя страна ще ви даде възможност лесно да си спомняте всяка една от неговите особености във взаимовръзката й с остнаалите.
Това е единственоия разумен начин, при който бохме могли да опреличим изучавания предмет на дърво започнете с мислената представа за ствола му, след това преминете към дебелите му клони, после към по-тънките, докато стигнете до клонките и техните разклонения. Пристъпвайки към изучаването на даден предмет отначало прочетете най-елементарното учбно пособие, след това се заемете с по-сложното. Мнозина грешат, като започват с най-сложното ръководство, което им дава само смътна представа за премета, без да вникнат в същността му и без да го изучат в подробности. Тази грешак правят и редица преподаватели, които съветват учениците си да използват пособия, като например, енциклопедични речници и др., преди да са прочели достъпната за всички литература. А както знаем, в съответствеи със законите на природата, човек пъров пълзи ,а след това прохожда. Тези закони се разпространяват и върху процесите на познаниео и запомнянето.

Препоръка 4. Честото възбуждане на едно впечатление увеличава неговата интензивност.
Това е основен принцип, от който зависи правилното функциониране на памета ни. В случай, че той бъде нарушен, ще се разруши целият механизъм на възникване. Съхраняване и възпроизвеждане на впечатления. Съзнателното възбуждане (извличане от паметта) на първоначалното впечатление е по-важно от получаването на нови впечатление от същия предмет. По този начин не само се увеличава интензивността на впечатлението, но се въвлича и волята ни, като след време възбужданмето на дадено впечатление се превръща в автоматична реакция. Постоянното му извличане от паметта води до запомнянето му и до възпрозивеждането му с най-малки усилия. Изпълненито на първите три препоръки ще ви помогне да възприемате ясни иточни впечатления, а четвъртата ще даде възможност на паметта ви да ги възпроизвежда трайно и без усилие. Един известен писател илюстрира този принцип, описвайки своя среща в продължение на цяла вечер с едн непознат. За свое най-голямо учудване той не могъл да го познае след няколко дни. Това го накарало да стигне до извода, че би могъл да го познае по-лсно, ако го бе видял няколко пъти за броени минути в продължение, да кажем, на две-три седмици. Повтарянето на това впечатление би довело до запечатването му в паметта.

Препоръка 5. Възбуждайте впечатленията си не като се връщшатае към предмета, а към образа му в паметта си- това ще засили тяхната интензивност.
Засегнахме този въпрос в главата за зрителните впечатления. Същността на принципа се състои в това, че впечатлението следва да се възбуди не чрез предмета, който го е предизвикал, а само мислено, доколкото е възможно. Ако се окаже, че не можете да възпроизведете някои подробности, върнете се кум предмета и попълнете впечатленията си. Но преди твоа се опитайте да си посмните първото впечатление, за да му предадете поголяма интензиснов. Същото се отнася и до начина на запомняне на тнови подробности, което ще доведе до изграждането на по-пълна представа за дадения предмет в паметта ви. Дори да гледате предмеа всеки ден в продължение на месец няма да научите и половината от това, което бихте научили ако сте го изучили внимателно само веднъж и после сте го възпроизвеждали многократно във въображението си или писмено върху лист хартия. Следвайте посочения начин на действие ежедевно в продължение на една седмица, като всеки път отбелязвате нрви подробности. Така на втория ден ще прибавите детайли, които не сте могли да си спомните първия ден, но които ще изплуват в съзнанието ви ако достатъчно внимателно изучите първото си впечатление.

Препоръка 6. По-добре е да се опитате да възпроизведете първичното си впечатление за предмета, отколкото да го видите отново.
Този принцип е сходен с предния. Той изисква в случаите, когато не можете да си спомните някои подробности повече да разчитате на паметта си, отколкото да се връщате отново към самия предмет. Използвайте на първо място паметта си, за да я развиете, и не прибягвайте до нея само тогава, когато нямате възможност отново да погледнете предмета. Обратното би означалвало да поглеждате всеки път в таблицата за умножение, щом ви се налага да умножите две числа, вместо да напрегнете паметта си и да я научите наизуст. Ако се поставите в пълна зависимост от новите, без да възпроизвеждате стари впечатления, никога няма да научите нещо както трябва . С дрги думи, постоянно ще трябва да учите един и същ урок.

Препооръка 7. Когато пристъпвате за първи път към изучаване на нещо ново и не разполагате с първични впечатления, потърсете чрез асоциативното си мисле не аналогични впечтления.
Този принцип в известан стеен облекчава получаването на впечатления от новия предмет, тъй като чрез съпоставянето му с някой от вече известните ви предмети вие предизвиквате асоциация и го свързвате със стари, запазени в паметта ви впечатления. Същото се отнася и до запомнянето на някоя нова подробност и прибавянето й към основното впечатление това ви дава възможност да се възползвате от преимуществата на старото впечатление и да го използвате като гвоздей, на който да зкачите новото. Ако срещнете някого с фамилия Томсън и ви е трудно да я запомните, потърсете в паметта си ваш познат със същата фамилия, когото не бхте могли да забравите. По този начин свързвате в паметта си двам души с фамилиите им и чрез асоциирането им ще сте в всъсточяние бързо да си спомните фамилиятана новия си познат. Същото се отнася и до изучаването на определен предмет- нужно е да го съпоставите с някой друг, вече известен ви предмет, който бихте могли лесно да асоцииате с него. Ако свържете новите с подобни на тях минали впе1атления, новият предмет ще ставе част от стария и вие ще си спомнияте за тях като за едно цяло. Очевидно нашия разум е консервативен и предпочита новите ни познанства да са свързани със старите.

Препоръка 8. Полезно е да установите серия от мисловни аасоциации, при които едно впечатление да възбужда друго и т.н.
Ако възпроизведете една част от цялото, разумът ви ще може да извика и останлите му части. По този начин образуваната от тях верига ще може лесно да се възстанови във всяка своя част. Ето защо е полезно отделните впечатления да се свързват ведно, като се подредят в някакъв логичен ред под формата на серии. По този начин ще си спомняте за всяка нова част толкова лесно, колкото и за старата. Действието на асоциативното мислене направо ще ви удиви. Нека си спомним, че за едно дете е по-лесно да запомни буквата Н, ако вече знае за предната М, тъй като ги асоциира заедно. При асоциирането на предмети паметта ни много прилича на паметта на детето, което учи азбуката или таблицата за умножение. Ако не можете да си спомните нищо в определен момент, не изпускайте свободния край на кълбото, което размотавайте докато стигнете до желания резултат; по същия начин човек трудно може да си спомни някоя улица, но когато започне да изрежда всички улици подред се сеща без затруднение и за нея. Така за ученика е по-лесно да назове президентите на Съединените щати или кралете на Англия, ако започне с Джордж Вашингтон или с Вилхелм Завоевателя. Но ако го накарате да ги назове независимо един от друг , той ще се затрудни. Ще се убедите, че нещата, които най-добре помним, са свързани в паметта ни с предшестващи и следващи ги събития, имащи пряко отношение към тях. При съставянето на тези умствени серии не забравяйте как някога сте учили таблицата за умножение запомнете добре първия предмет, след което преминете към втория, третия и т.н.

Препоръка 9. Включете всички свои възможности при изучаването или изследването на определен предмет.
Всяка ваша способност за възприемане ви дава определено впечатление. Естествено ако използвате повече такива способности, ще получите повече впечатления, което ще разшири значително познанията ви за предмета. Когато искате да запомните определено назване или цифра, добре би било не смао да го произнесете на глас, но и да го напишете, тъй като по този начин съчетавате звуковото и зрителното възприятие с абстрактното впечатление за предмета. А за възпроизвеждането му ви помага както общото, така и звуковото и зрителното впечатление, поради което не се изискват допълнителни усилия. Много рецитатори твърдят, че разположение на думите и фразите възниква пред тях толкова отчетливо, все едно че четат от напечатана страница. Свещениците, които предварително пишат и научават проповедите си, казват, че виждат разположението на всеки нов ред и всяка дума така, както са в ръкописа им. Това се потвърцждава и от редица оратори.

Основни препоръки за развитие на паметта facebook image
Публикувано от: Veselin Iliyanov Iliev

Подобни материалиОсновни препоръки за развитие на паметта 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.