Начало на реферати

Основни понятия в маркетинга.


ТЕМА №1

Основни понятия в маркетинга.

Фактори на микро- и макро-маркетинговата среда.


Според “АМА” - американска организация за маркетинг, маркетингът е процес на планиране и изпълнение на продуктова концепция, ценообразуване, придвижване и реализация на стоки, услуги и идеи, посредством обмен с цел удовлетворяване потребностите на отделния и организиран потребител.

Според Филип Котлър, маркетингът е вид човешка дейност, насочена към удовлетворяване на нуждите на потребителя, посредством обмен.


Основни понятия в маркетинга са инструментите на т.н. маркетинг микс или 4-те “Р”:.

Р1 - product - стока, стокова политика - основната й задача е създаване на конкурентно способни стоки и услуги при установяване на относителен баланс между степента на задоволеност на потребителя и възможностите на фирмата;

Всеки продукт има няколко равнища:

- ядро - ползата от продукта; цената; сегмента; момента на предлагане

- формален продукт - качество, дизайн, търговска марка, опаковка и маркировка;

- разширен продукт - гаранционен срок, резервни части, пред и след продажбено обслужване.

- продукт в развитие - усъвършенстването във времето.


Р2 - price - цена, ценова политика - оценка на потребителната стойност на стоката или услугата от гледна точка на този, който я произвежда; паричен еквивалент на ползата, който даден продукт носи на потребителя; потребителят се стреми към максимизиране на ползата и минимизиране на разходите, а производителят - обратно.


P3 - place - дистрибуция, дистрибуционна политика - осигуряване на подходяща организация за достигане на продуктите до крайния потребител в предпочитано от него време и място; основна задача - приспособяване на стоковото предлагане към потребителското търсене.


Р4 - promotion - комуникация, комуникационна политика


От своя страна Р4 съдържа следните инструменти:

- реклама - форма на масова комуникация; съвкупност от художествени, технически и психологически средства, предназначени за убеждаване на аудиторията да вземе решение за покупка; платена, не лична форма за комуникация.

Рекламоносител - материалният посредник за предаване на рекламното послание - печат (24 часа), радио, телевизия

Рекламно послание - конкретния текст в рекламата

- рекламно средство - конкретният реален израз на рекламното послание (билборд, реклама, клип, графика, интервю и т.н)

Основни понятия в маркетинга. facebook image
Публикувано от: Лиляна Стоева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.