Забравена парола?
Начало на реферати

Основни поняти за аналитична химия


Основни понятия


Аналитична химия – дял от общата химия, в който се изучават, разработват и усъвършенстват методите за изследване на състава и строежа на веществата.

Качествен състав – химичните компоненти, които изграждат обекта на анализ

( атоми на химични елементи, йони, съединения, функционални групи, фази и др.)

Количествен състав – количеството на отделните компоненти в проба за анализ или количествените им съотношения.

Обект на анализ – веществото/тялото/, което се изследва.

Проба за анализ – част от обекта, която се взема по точно определена методика съгласно държавни и международни стандарти.

Химичен анализ – метод на химията за изследване на състава, строежа и свойствата на веществата.

Качествен анализ – система от дейности в определена последователност за откриване и доказване на компонентите на пробата.

Количествен анализ – система от дейности в определена последователност за определяне на количествата на компонентите или техните съотношения в пробата.

Аналитични методи – начини, подходи за изследване на веществата.Те биват :

  • Химични – основават се на химични реакции между изследвания компонент и подходящ реактив. [Х + R → P]

  • Физични – основават се на физични свойства и измерването на подходящи и характерни физични константи на изследвания компонент.

  • Физикохимични – основават се на физикохимични промени на изследвания компонент при определени условия.

  • Инструментални – извършват се с помощта на аналитични прибори и апарати, с които се измерват или регистрират определени физични свойства /величини/. Най- често това са физичните и физикохимичните методи.

  • Макроанализ – аналитичен метод, при който се взема проба за анализ с маса от 1 до 10g или обем от 10 до 30ml .

  • Полумакроанализ – аналитичен метод, при който се взема проба за анализ с маса от 0,1 до 1g или обем от 1 до 10ml .

  • Микроанализ – аналитичен метод, при който се взема проба за анализ с маса по-малка от 0,01g или обем по- малък от 1ml.

  • Сух (предварителен) анализ – вид качествен анализ, при който се изследват проби от твърдо вещество чрез извършване високотемпературни опити (оцветяване на пламък, на бисерки, опити върху въглен и др.) за откриване на металния (катионния) състав, както и опити с разредена и концентрирана сярна киселина за откриване на анионния състав на пробата. Получените резултати служат за получаване на ориентировъчна информация за състава на пробата.

  • Мокър анализ – вид качествен анализ, който се извършва най-често във воден разтвор за определяне на катионния и анионния състав на пробата. Бива:

Дробен – непълен, частичен мокър анализ, който се извършва за изследване на един вид йони чрез селективни и специфични реакции в малък обем от разтвора на пробата.

Системен – мокър анализ за изследване на пълния качествен състав на пробата, който се извършва чрез прилагане на система от групови, селективни и специфични аналитични реакции в точно определена последователност.

Основни поняти за аналитична химия facebook image
Публикувано от: NADYA

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.