Забравена парола?
Начало на реферати

Основни характеристики на стоките


Основни характеристики на стоките

Полезност на стоките.


Полезността на благата, в това число и на стоките като икономически блага, е способността им да удовлетворяват човешките потребности. Полезността на последната придобита част или бройка от стоката е нейната пределна полезност. Темпа на намаляване на полезността на всяка следваща част или бройка от стоката е прогресивен. Общата полезност на стоката при последователно придобиване на отделните части или бройки от нея расте, но с намаляващи темпове.

В основата на ценността на стоките стои пределната им полезност. Стоките са икономически блага с положителна пределна полезност. Общата икономическа ценност на една стока е произведение от пределната й полезност и количеството на стоката.


Качество на стоките.


Качеството е обект на едно от направленията на научното познание, наречено квалитология. Качеството е мултидисциплинарно понятие, поради което в него могат да се открият технико-технологични, икономически и социално-психологически аспекти. Качеството се свързва с развитието като процес на количествени и качествени промени в обема и характеристиките на предметите, явленията и процесите в природата и обществото. И развитието, и качеството са относителни величини. Те отразяват човешката гледна точка, която събира в едно индивидуални, обществени потребности и степен на развитие на цивилизацията. Осъзнаването на потребностите, назоваването им като стока зависи от личните характеристики на човека, от средата, в която живее и от целите, към които се стреми.

Качеството е понятие, свързано с повтаряемост на производството, независимо от неговата организация. Най-общо казано то е съответствие на някаква степен на съвършенство. Най-масово използвана и световно призната е дефиницията на Американската асоциация за контрол на качеството. Тя гласи: качеството е съвкупност от свойства и характеристики на един продукт или услуга, които се отнасят до способността му да удовлетворява установени или предполагаеми потребности.

Качеството и маркетингът започват от потребителя и всяка немаркетингова трактовка на качеството е непълна и погрешно ориентирана. Качеството е в състояние да съсредоточава около себе си мнения, оценки, модели на поведение и да се превръща в реален фактор за разделянето на потребителите в групи, които за фирмата могат да представляват потенциални пазарни сегменти. Маркетинговия подход към качеството изисква да се подчертае, че веригата на качеството не е автономна и независима от крайния купувач. Качеството на това, което се преследва като стока, е отговорност на всеки, който участва във веригата на качеството.


При дефинирането на качеството, водещи са следните изисквания:

  • Основни продуктови характеристики, заложени в нормативни документи като фирмени стандарти, отраслови нормали, национални, регионални или международни задължителни стандарти;

  • Основни продуктови характеристики, заложени в препоръчителните документи;

Основни характеристики на стоките facebook image
Публикувано от: Марийка Калчева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.