Забравена парола?
Начало на реферати

Организираневодене на счетоводна сметка


Когато се прави оценка на ДА в размер по-висок от номинална стойност. Целта на преоценъчния резерв е да служи като буфер ако в последствие има преоценки, водещи до намаления на оценката на ДА до изчерпване. След това, ако при преоценка се получи превишаване отново се създава преоценъчен резерв, който го намалява.

ДМА 1000 СК 500

+100 Пасиви 500

1100 Преоц. Резерв 100 (прибавяме)

-90 -90 (намаляваме)

1010


Ако искаме да намерим ЧСК или искаме да търсим ефективността на капитала, то трябва да изключим преоценъчния резерв. Ако, обаче, търсим само СК, то включваме и преоценъчния резерв.

Note: Не се генерира печалба от сделки в самия СК на дадено предприятие. (напр. обратното изкупуване или емитиране на акции, или повторно емитиране). Тези сделки оказват влияние директно върху размера на Капитала. Една от главните цели на счетоводно отчитане на СК е определяне източниците, от които той е получен.

Note: В международните стандарти няма специален стандарт, третиращ СК. В счетоводна практика по традиция се срещат различни указания и регламенти. Това е 1 проблем свързан с унифицирането.

Размер на СК (става дума за основния капитал)

Посочва се като:

а)изискващ регистрация и

б)неизискващ регистрация;

Note: Неизискващият регистрация СК през отчетния период, ако това е необходимо, може да бъде увеличен или намален. В миналото, той се е наричал допълнителен капитал.

По отношение на оповестяването в год. фин. отчети във връзка с капитала е регламентирано да се посочи:

А) броя и сумата на оторизираните поименни акции;

Б) броя на емитираните, но неизкупени т. е. намиращи се в обръщение

Емитирани акции = неизкупени (в обръщение) + обратно изкупените акции

Note: Емитираните изкупени акции влизат в основния капитал, който изисква регистрация;

В) невнесен капитал отчита се чрез корективна сметка смаляваща номинална стойност на капитала в баланса по 2 начина: - чрез активна балансова статия смаляваща кор. статия; -чрез чрез пасивна бал. статия с отрицателен знак, червена, сторнировъчна, смаляваща.

Г) номинална стойност на ч акция

Д) промените в капиталови сметки през годината (в края на год. се посочват в спец. отчет за движение на СК

Е) кумулативни, привилегировани дивиденти, изплащани в края на периода

Note: Когато предприятието прави емисия на акции, то определя размера на Капитала, стойността на 1 акция, вида на акциите - обикновени, даващи право на глас; привилегировани, които не дават право на глас, но дават привилегия на повече дивиденти, включително по ликвидационния дял; дивидентите не се губят във времето, те са кумулативно привилегировани, натрупват се.

Обратно-изкупените собствени акции не се отписват от СК; отразяват се върху тези, които са в обръщение, в отчета само се оповестяват. Този факт има отношение към информацията за СК на предприятието.

Организираневодене на счетоводна сметка facebook image
Публикувано от: Керекица Петрова

Подобни материалиОрганизираневодене на счетоводна сметка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.