Забравена парола?
Начало на реферати

Организация и технология на данъчно-осигурителния контрол


контрол проверки могат да се определят като кратки разследвания по конкретни теми.

Тези проверки също биват различни видове:

Насрещна проверка - При започнало производство органът по приходите може да извърши насрещна проверка за установяване на отделни факти и обстоятелства, свързани с лице, което не е страна в съответното производство. При насрещната проверка не се установяват задължения и отговорности за данъци и задължителни осигурителни вноски на проверяваното лице. Екземпляр от протокола се връчва на ревизираното лице заедно с ревизионния доклад.


Данъчно-осигурителният процесуален кодекс дава възможност за извършване на разследвания на трети страни .На практика, насрещната проверка обхваща не само ревизирания субект, но и неговия (търговски) партньор или партньори, които по принцип са изцяло извън обхвата на ревизията.

Пример: орган по приходите иска да провери фактури за покупки на фирма, която проверява, като ги засече със счетоводните книги и отчетни документи на един от нейните доставчици. Да допуснем, че по време на тази насрещна проверка орган по приходите открие, че доставчикът, на свой ред, не е отчел една от тези фактури в счетоводните си книги.

Срокът за извършване на насрещната проверка не може да бъде по-голям от 7 работни дни.

Статистика:

За 2003 г. общият брой на извършените насрещни проверки е 118145, в т.ч. по ДДС - 112442. На един ревизор се падат 51,4 насрещни проверки, в т.ч. 49 по ДДС.

Проверка по делегация - При необходимост да се установят факти и обстоятелства, свързани с дейността на субекта, на негово поделение, обект, дейност или имущество на територията на друга териториална дирекция органът по приходите може да отправи писмено искане до съответната териториална дирекция за извършване на проверка по делегация

Срокът за извършване на проверката е 7 работни дни, с изключение на случаите на проверка по делегация на клон на юридическо лице. Резултатите от проверката и събраните доказателства се изпращат на органа, отправил искането и се вземат предвид при определяне на данъчните и/или осигурителни задължения.

За 2003 г. са извършените проверки по делегация са 443, в т.ч. 310 по ДДС. На един ревизор се падат по 0,2 проверки по делегация, в т.ч. 0,1 по ДДС.

Проверка по прихващане или връщане:

Това са действия на ревизорите, свързани е прихващане /за погасяване на други изискуеми данъчни и/или осигурителни задължения и санкции, наложени от органите по приходите / или връщане на недължимо платени данъци и осигуровкиот данъчния субект или на суми, подлежащи на възстановяване .За извършване на проверка по прихващане или връщане, субектът подава писмено искане за прихващане или връщане на недължимо платени данъци или суми, подлежащи на възстановяване. Проверките по прихващане или връщане на суми на физически лица се извършват само от ревизори, без участието на ръководителя на екип. Срокът за извършване на проверката е 7 работни дни.

Статистика:

Организация и технология на данъчно-осигурителния контрол facebook image
Публикувано от: Николай Василев

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.