Забравена парола?
Начало на реферати

Организационни основи на управлението. Организация и управление. Функционален анализ на организацията


Организационни основи на управлението. Организация и управление. Функционален анализ на организацията. Ст

руктурен анализ на организацията. Видове организационни структури.

1.Организация и управление. Множеството значения, които се влагат в термина организация, могат да бъдат групирани в три групи: 1.1Организацията, като процес. 1.2.Организацията, като състояние. 1.3. Организацията, като вид система. Като процес организацията е проявление на обществената дейност, възникваща на оснава на общественото разделение на труда. Като състояние организацията е вътрешно присъсща на всяка система. Степента на организираност на системата трябва да съответства на степента на организираност на околната среда. Добре организираните системи са ефективно управляеми. Една система е организирана когато: 1. са определени границите на системата и са установени колко и какви подсистеми и образуващи елементи тя включва. 2. - а определени характериктиките на образуващите елементи. 3. е изяснен начинът на взаимодействие между елементите. ООрганизоваността е начин, осигурявящ на системата възможност да се съхрани като цялостно образуване. Повишаването й изисква: 1. Изучаване на потребностите от информация за състоянието на околната среда. 2. Определяне на степента на зависимост на системата от състоянието на околната среда. 3. Определяне на относителната значимост на различните външни условия. 4. Оценка на състоянието на околната среда. 5. Прогнозиране на измененията на околната среда. Изучаването на околната среда има изключително важно значение за приспособляемостта на организацията.

2.Функционален анализ на организацията. Управленският процес съдържа основните функции на управление, които се изпълняват с цел получаване на необходимото въздействие. С развитието на производството нарастват ролята и значението на функциите на управление. Разгледан във функционален аспект, управленският процес може да се представи като съвкупност от общоуправленски функции, специализирани функции и дейности. Общоуправленските функции са едни и същи при управлението на всеки стопански обект.Обикновенно се приема, че това са функциите: целеполагане, планиране, организиране, контрол. Специализираните функциии произтичат и се определят от необходимостта зя конкретно реализиране на управленския процес в даден стопански обект, като при тяхното изпълнение се отразяват неговите особености. Управлеенските дейности се състоят от процедури. Процедурата е съвкупност от операции, които водят до някакъв относително завършен резултат. Целта е краен резултат, към чието достигане е насочена дейността на определена организация. При определянето на целите е необходимо да се има предвид следните основни изисквания:1. Целите трябва да бъдат точно и ясно формулирани. 2. Да бъдат определени по време. 3. Ззадължително следва да бъдат конкретни . 4. Да бъде осигурена пряка връзка междуу целите.5. Не трябва да са противоречиви помежду си. 4. Трябва да бъдат реални. 7. Трябва да образуват система.

3.Структурен анализ на организацията . Структурата е атрибут на всяка организационна система. Понятието организационна структура се разглеждаааа в четири направления: 3.1. Като взаимовръзка в системата. 3.2. Като съподчинение на звената за управление. 3.3. Като характеристика на състава на подразделенията. 3.4. Като начин на разпределяне на задачите между елементите на организацията. Ако организационната структура не осигурява системата в даден момент от време, то се налага нейната адаптация. Това става чрез реорганизацията. При нея трябва: - Точно да се определи нейната цел. - Да се разработят необходимите задачи за постигане на целта.- Да се съберат необходимите данни за възможни решения. - Да се избере оптимално решение. Реорганизацията решава успешно редица проблеми подобряване на структурата, на отношенията мужду елементите, рационализиране на процеса и др. Други варианти на организационни форми са фиксираните и променливите структури. Видове организационни структури: В теорията и практиката на стопанското управление съществува значително разнообразие на организационни структури. 1.Линейна структура При този вид структура главното е съсредоточаването в ръцете на един ръководител на всички управленски функции. 2. Функционална структура основава се на разделението на управленсия труд. Тя е предложена от ФАЙОЛ през 1910 г. 3. Линейно щабна структура. При съчетаването на линейната и функционалната структура се получава линейно-функционална структура. По развита форма на този тип структура е линейно-щабната структура. 4. Матрична структура. Традиционните пирамидални структури не винаге са пригодени за решаването на новизадачи с комплексен характер. Това е главната причиназа използването в някои случаи на т. Нар. Матрични структури. Името им произлиза от това, че линиите на ръководството при тях са както във вертикална, така и в хоризонтална посока. За да се правят

Организационни основи на управлението. Организация и управление. Функционален анализ на организацията facebook image
Публикувано от: Васил Димитров

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.