Забравена парола?
Начало на реферати

Определяне на относителни статистически величини


млн.лв.

Това означава, че средно разходите за материали на всяка отделна фирма се отклоняват от средноаритметичните разходи с a2,6 млн.лв.

Пример. По данните от таблица 4.4 да се определи стандартното отклонение за смяната на местоработата.

Намират се отклоненията на стойностите на признака от средната аритметична (2,04 бр.). Получените разлики се повдигат на квадрат. Квадратите на разликите се умножават по съответните честоти и се събират. Сборът е 181,8416. Тогава стандартното отклонение е (формула 4.26):

1,34 бр.

Резултатът показва, че смяната на местоработата на всеки един от пенсионерите се е отклонявала от средната аритметична смяна с a1,34 пъти.

Дисперсия..

Пример. По данните от таблица 4.3 да се определи дисперсията на разходите за материали.

Най-напред се определят квадратите от значенията на признака и техният сбор (вж.табл.4.3). Този сбор е 220,06. Тогава дисперсията е (формула 4.28):

= 6,796.

Получи се същата величина, както тази под корена при изчисляване на стандартното отклонение. Това означава, че и двете формули водят до един и същи резултат.

Пример. По данните от таблица 4.4 да се определи дисперсията.

Стойностите на признака се повдигат на квадрат.Получените квадрати се умножават със съответната честота и се събират. Сборът е 602. Тогава дисперсията е (формула 4.29):

.

Получава се същият резултат, както подкоренната величина за стандартното отклонение. Следователно дисперсията може да се използува за изчисляване на стандартното отклонение.

Коефициент на вариация.

Пример. По данните от таблица 4.3 да се определи коефициентът на вариация за разходите за материали.

Средната аритметична на разходите за материали е 3,9 млн.лв., а стандартното им отклонение 2,606 млн. лв. Тогава коефициентът на вариация е (формула 4.30):

Vx = (2,606/3,9)100 = 66,8 %.

Полученият резултат говори, че съвкупността на 10-те фирми не е много еднородна по разходите за материали.

Квартилно отклонение..

Пример. По данните от таблица 4.3 да се определи квартилното отклонение на разходите за материали на фирмите.

Първият квартил е 1,875 млн., медианата 3,1 млн.лв., а третият квартил 6,85 млн.лв. Тогава квартилното отклонение е (формула 4.31):

Qd = (6,85 1,875)/2 = 4,975/2 = 2,4875 млн.лв.

Средна разлика.

Пример. По данните от таблица 4.3 да се определи средната разлика за разходите на материали.

Използува се подреждането за медианата. След това от най-голямата стойност се изваждат последователно всички останали. От втората по големина се изваждат всички по-малки от нея, от третата - също всички по-малки от нея и т.н. Накрая общият сбор на разликите се разделя на техния брой.

В конкретния случай средно разходите на всяка една от десетте фирми се отклоняват от разходите на всички останали с 2,615 млн.лв.


Пример. По данните от таблица 4.4 да се определи средната разлика за смяната на местоработата.

Определяне на относителни статистически величини facebook image
Публикувано от: Мара Колева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.