Забравена парола?
Начало на реферати

Определяне на относителни статистически величини


Емпиричната характеристика на t-критерия се получава като се раздели оценката на съответния параметър на стандартната грешка на оценката му:

(10.54)

Стандартните грешки на оценките на параметрите се определят по следния начин:

, (10.55)

, (10.56)
където - средна аритметична на факторния признак,

sе2 = / (N к ) - дисперсия на остатъците около регресионната линия,

k - брой на оценяваните параметри (в случая са 2).

От примера за паричния разход за храна (вж.10.5.1 и табл.10.20) за сборът от квадратите на отклоненията се получава:

181941,6.

Дисперсията на остатъците е:

sе2 = 1062,876/(10-2) = 132,8595

Стандартните грешки на оценките на параметрите са:

,

.

Емпиричните характеристики на t-критерия са съответно:

и .

4.Определяне на степените на свобода.

Степените на свобода са равни на общия сбор на случаите минус броя на оценяваните параметри (в конкретния случай те са 2):

f = N k. (10.57)

За примера те са: f = 10 2 = 8.

5.Определяне на теоретичната характеристика на статистическия критерий за проверка на нулевата хипотеза.

Извършва се от съответното теоретично разпределение в случая t-разпределението на Стюдънт при следните условия равнище на значимост и степени на свобода: tt (a, f).

За разработвания пример при равнище на значимост a = 0,05 и степени на свобода f = 8 теоретичната характеристика е tt (0,05; 8) = 2,31 (вж.приложение 4) при двустранна критична област.

6. Сравняване на емпиричната и теоретичната характеристика на статистическия критерий за проверка на нулевата хипотеза.

Могат да се реализират две положения (по абсолютна стойност):

а) емпиричната е по-голяма от теоретичната - te > tt и

б) емпиричната е по-малка или равна на теоретичната - te tt .

За разработвания пример и двете емпирични характеристики по абсолютна стойност са по-големи от теоретичната при съответното равнище на значимост и степени на свобода: 6,772 и 6,556 са по-големи от 2,31.

7. Вземане на решение.

Въз основа на сравняването между двете характеристики на предния етап се взема решение за отхвърляне или оставане на нулевата (проверяваната) хипотеза. При първото положение нулевата хипотеза се отхвърля и се приема алтернативната параметърът е статистически значим. При второто положение няма основание да се отхвърли нулевата хипотеза параметърът не е статистически значим.

За разработвания пример:

Параметър te tt Решение

a 6,772 > 2,31 H1

b 6,556 > 2,31 H1

И двата параметъра са статистически значими и могат да се използуват спокойно за целите на анализа.


13. ИЗМЕРВАНЕ НА ВРЪЗКИ И ЗАВИСИМОСТИ ПРИ ЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВЕНИ С ПРИЗНАЦИ НА СЛАБИТЕ СКАЛИ НА ИЗМЕРВАНЕ

Пример. Данните за темпа на растеж на износа и вноса на България през Август 2002 г. спрямо Август 2001 г. със страните от ЦЕАСТ са поместени в табл.10.27.

Определяне на относителни статистически величини facebook image
Публикувано от: Мара Колева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.