Забравена парола?
Начало на реферати

Ограничаване на родителските права. Лишаване от родителски права


Ограничаване на родителските права. Лишаване от родителски права.


Това се двете мерки, които законът урежда понастоящем. Чл.74 и 75 СК съдържат най-напред основанията. В двата случая мерките се налагат от съда. Третата обща характеристика на двете мерки е, че те засягат само правата на родителите, а не и задълженията Най-накрая трябва да се подчертае, че при изменение на обстоятелствата мерките могат да се променят или отменят.

Производство за ограничаване на родителски права.

1. Производството е исково и пред районния съд. иск може да предяви единият родител, прокурорът, а може и съдът служебно да образува производство. Дори да не е започнало по искане на прокурора, той задължително участва в производството. В чл.75(2) СК се говори за съдебни заседатели, но тази част да се смята за отменена, защото ЗСВ отмени участието на съд. заседател и по гражд. дела.

2. Съдът не е длъжен да се ръководи от искането в смисъл, че ако в него се иска лишаване от права, той може и само да ги ограничи.

3. Задължително трябва да бъде изслушан родителят, чийто права са предмет на делото. Законът не предвижда детето да бъде изслушано - този пропуск е поправен в проекта. Та нали заради него ограничават или лишават правата

4. Решението на съда подлежи на обжалване по общия ред. При изменение на обстоятелствата мерките може да бъдат променени и тук говорим за администриране от съда, макар и в един исков процес. Основанията за ограничаване на родителските права е наличието на опасност за интересите на детето. Чл.74 СК разграничава в двете си алинеи две възможни причини за този иск: 1) виновно поведение на родителя; 2) други обективни причини, напр. болест - физическа или душевна. Това деление на причините не е практично. В крайната сметка основната цел на мерките е да се защитят интересите на децата от някаква опасност. На второ място отстъпва значението на тази мярка като санкция за родителя. При болест въобще не можем да говорим за наказание. Какво е виновен родителят, че се е разболял и защо да бъде наказван? Бихме могли да потърсим едно значение на това разграничение, но само при лишаване от родителски права. Ако поведението е било виновно чл 91(3) СК урежда една санкция за родителя - той не може да иска издръжка от детето си. А при ограничаване на родителските права е все едно дали има вина или няма.

Основания за лишаване от родителски права. Чл.75 СК ги изброява в три точки: "Родителят може да бъде лишен от родителски права:

1. при особено тежки случаи по предходния член;

2. когато без основателна причина трайно не полага грижи за детето и не дава издръжка;

3. когато е оставил детето за отглеждане в обществено заведение и не го е потърсил в едногодишен срок от деня, когато е трябвало да го вземе.

Последните две точки ги разглеждахме във връзка с осиновяването. При осиновяване на тези две групи родители не се иска съгласието, т.е. все едно, че са лишени от родителски права.

Последици при ограничаване на родителските права. За този случай законът се е задоволил с най-общия израз, че съдът взема "съответни мерки". Съответни на вида на опасността, на нейният източник, за да бъде премахната. Ако да речем родителят харчи средства на детето, можем да забраним да се разпорежда с тях. Ето една конкретна мярка. Самият закон посочва друга В примерна мярка - настаняване на детето на подходящо място: при баба, дядо с тяхно съгласие; настаняване на детето в приемно семейство - това ще новият институт. Приемното семейство отглежда детето без да упражнява родителски права. Малко трудно ще му е на това приемно семейство. Освен

Ограничаване на родителските права. Лишаване от родителски права facebook image
Публикувано от: Светослав Стефанов

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.