Забравена парола?
Начало на реферати

Обучение по изобразително изкуство в началните класове
Видове изобразителни изкустваВидовете изобразителни изкуства се делят на живопис, графика, склуптура, приложно изкуство, архитектура, дизайн (уеб, промишлен, моден и графичен дизайн).

Живопистта е вид изобразително изкуство и представлява нанасяне на цветни бои върху хартия, платно, дърво, стена, стъкло, коприна и други. Принципно тя се изгражда на баланса между топли и студени цветове. Нейни изразни средства са смазката, цветното петно, фактурата на живописния слой. От първостепенно значение за нея е колоритът. Като всяко друго изкуство тя би могла да изпълнява познавателна, естетическа, идеологическа, възпитателна и други функции.Допреди 500 год. се е рисувало с темперни бои върху дървена дъска. Днес живописта, особено кавалетната (произведенията на изящните изкуства, позволяващи да се поставят в галерии, музеи или жилища), се прави най-често с маслени бои върху платно, опънато върху рамка, като се използват нови видове бои даващи свобода на творците.


0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02e303cf05040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000000102022253797374656d0003cf050000c8be1200b5c2cd30902d17000c020000cf050000040000002d01000004000000020101001c000000fb029cff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a5a0000000100040000000000d005e20320002d00040000002d010000030000000000Графиката е вид изобразително изкуство, основаващо се на рисунката, със специфични начини на създаване, изразни средства и възможности за изказ. Произведенията на този вид изкуство се наричат също графика. Към графичното изкуство спадат гравюрите (върху метал, дърво, линолеум и др.), литографските отпечатъци, графичната рисунка, монотипията, кредовият картон, а също и графичното оформление на книгата, плаката, шрифта, екслибриса и др.Зародила се е преди около 600 год. и служи за размножаване на образи, като най-простата техника се нарича -

м о н о т и п и я.

Днес графичните техники се заместват или допълват с нови с помощта на фотографията икомпютъра.

0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02e303cf05040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000000102022253797374656d0003cf050000c8be1200b5c2cd30902d17000c020000cf050000040000002d01000004000000020101001c000000fb029cff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a5a0000000100040000000000d005e20320002d00040000002d010000030000000000Графичните изразни средства на пръв поглед са по-ограничени от живописните, но независимо от това възможностите за художествен изказ са изключително разнообразни. Едни от най-използваните изразни средства в графиката, при изграждане на формата са: графичната линия, щрихът, светлосянъчните степенувания и графичните петна (черно-бели или цветни).

Скулптурата е пространствено изобразително изкуство, което има за цел художествено пресъздаване на света в обемно-пластични образи и форми. Като едно от най древните изобразителни изкуства скулптурата в сравнение с живописта и графиката обхваща значително по ограничен кръг образи и явления, но за сметка на това има приоритета да ги възпроизведе и установ Според начина на установяване в пространството на скулптурните форми и обеми в пространството различаваме две основни разновидности кръгла и релефна скулптура. В зависимост от предназначението си скулптурните творби се делят на изящни, монументални и декоративно-монументални. Произведенията на кръглата скулптура се изграждат обемно-пластично в реалното пространство и се възприемат от всички страни в своите три пълни измерения. Кръглата скулптура от своя страна може да се разглежда като компактна и разчленена.За разлика от кръглата скулптура при релефната възприемащият наблюдава фронтално произведението, тъй като пластичният образ е изграден обемно върху равнинна плоскост.В повечето случаи релефната скулптура съдържа своеобразни съкращения на изграждащите я обеми, които условно се видоизменят и съкращават в дълбочина, създавайки усещането за пространствено развитие.Едно от най-древните изкуства е склуптурата. Първите изображения са били от глина, камък, кости и дърво. Днес глината и гипсът служат за модел на бъдещите творби. Тези творения на изкуството може да са излети от метал, изпълнени от гранит или мрамор.


0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02e303cf05040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000000102022253797374656d0003cf050000c8be1200b5c2cd30902d17000c020000cf050000040000002d01000004000000020101001c000000fb029cff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a5a0000000100040000000000d005e20320002d00040000002d010000030000000000Жанрове в изобразителното изкуствоЖАНР-означава род, който се определя от съдържанието на творбата. Основни жанрове са:При фигурална композиция изобразяват се моменти от съвременния живот, но може да бъде на историческа или религиозна тема и да възстановява обстановка от миналото, заедно с облеклото на героите.Портретът е художествено, артистично изображение на човек в статично положение. То може да е рисунка, фотография или описание на литературен герой. Най-важното при портрета е лицето и неговото изражение. Според броя на изобразените лица: единичен, двоен и групов. Според жанра: скулптурен, живописен и графичен. Според композицията: глава, глава и раменен пояс, допоясна фигура, цяла фигура. Според положението на главата: анфас, три-четвърти, полупрофил и профил. Според пола и възрастта: мъжки, женски, детски. Особен вид портрет е автопортретът, когато даден художник или фотограф създава портрет на самия себе си. Артистът постига това с използването на

Обучение по изобразително изкуство в началните класове facebook image
Публикувано от: Мирослава Маринова

Подобни материалиОбучение по изобразително изкуство в началните класове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.