Начало на реферати

Общински облигации


Ето защо, проблемите, свързани с общинските облигационни заеми звучат особено актуално.

. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ


ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Общинската облигация е лихвоносен сертификат, издаден от определена община с цел набиране на заемни средства. Облигациите са консервативен инструмент, защото не предполагат участие в собствеността, а само дълг. Това намалява сериозно риска за инвеститора. Освен това облигационерите са защитени срещу несъстоятелност в много по-голяма степен, отколкото акционерите.

От гледна точка на срока може да се каже, че общинските облигации са средносрочни ценни книжа (с падеж от една до пет - осем години). Това е така, защото краткосрочните са неизгодни и необосновани съставянето на проспекта и подготовката на емисията ще отнемат поне шест месеца, а и е много по-лесно да се ползва овърдрафтен кредит по разплащателната сметка на общината в съответната банка, обслужваща бюджета (и респективно общината). Последното е често практикувано за кратки срокове, защото е лесноразбираемо и евтино.

Не така стои въпроса при финансиране на проекти, свързани със средносрочни активи. Тогава овърдрафтен кредит е невъзможен или необоснован.

Облигациите, наред с акциите, са основен финансов инструмент на капиталовите пазари. Емитирането на общински облигации се разглежда като способ за финансиране на общинския бюджет, което от своя страна води до увеличаване автономността на общините и до развитие на самостоятелна регионална политика.

В конкретно предложения казус, емитирането на общински облигационен заем е оправдано от следните гледни точки:

Общински облигации facebook image
Публикувано от: Павел Георгиев

Подобни материалиОбщински облигации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.