Начало на реферати

Общи сведения за производствения прах


Теоретична част


  1. Общи сведения за производствения прах.Свойства:


При преработката на минералните суровини те се раздробяват като се образуват части-ци с много малки размери. Когато техните напречни размери са под 1мм, получената раздробена субстанция се нарича прах.

Праховите частици които се съдържат във въздуха образуват с него дисперсна система, която се нарича аерозол.

Утаеният прах върху под, стени, съоръжения,земя и др. се нарича аерогел. При определено външно въздействие (въздушна струя, удар и др.) аерогелът може да премине в аерозол.

Умокреният прах се нарича хидрогел.

В зависимост от първичният материал, прахът може да бъде минерален(преработка на рудни и нерудни изкопаеми),въглищен(преработка и изгаряне на въглища),метален(об-работване, леене и заваряване на метали),органичен и др. При определени условия(ра-бота на компресори, пневматични двигатели и др.) в производствената атмосфера постъпват фини маслени частици, които образуват т.н. маслен аерозол.

В зависимост от въздействието върху човешкият организъм, прахът може да бъде отро-вен, опасен за пневмокониозно заболяване, радиоактивен. Масленият аерозол също оказва вредно въздействие върху човешкия организъм.

Главна опасност за човека представлява прахът в аерозолно състояние. Основните па-раметри, които характеризират праховия аерозол са запрашеност на въздуха, дисперсен и веществен състав на праха.

Дисперсният състав се изразява чрез относителния дял на отделните фракции, както по маса, така и по брой на праховите частици.

Таблица 1.

Дисперсен състав представен таблично


Размери,

μ m


0-5


5-10


10-15


15-20


20-25


25-30


30-40


40-50


+50

Съдържание, %


21,4


16,9


11,2


9,5


6,7


5,8


7,1


5,1


16,3


Дисперсния състав зависи от изходния материал, условията на неговото раздробяване и прилагане мероприятия за намаляване на запрашеността на въздуха.

Веществения състав се изразява чрез процентното съдържание на отделните минерали или химически съставки.

От физичните свойства на праха, интерес за хигиената на труда представляват тези, които имат връзка със степента на запрашеност, на реактивност спрямо човешкия организъм и на избора на средства за очистване на въздуха.

Запрашеността, наред с други фактори, зависи от скоростта на утаяване на праховите частици.

Скоростта на утаяване зависи от размерите и формата на частиците.

Праховите частици с размери под 1 μ m се задържат дълго време във въздуха и практически трудно се утаяват.

Важно свойство на праха е способността му да се омокря, т.е. да се улавя от водни капчици. По този показател прахът бива хидрофобен и хидрофилен.

Общи сведения за производствения прах facebook image
Публикувано от: RADIANA

Машинни елементи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.