Забравена парола?
Начало на реферати

Обществено-историческа обусловеност на туризма (Т.) Възни-ване и развитие на туризма в света


Обществено-историческа обусловеност на туризма (Т.) Възни-ване и развитие на туризма в света. Периодизация на развитието на туриз-ма основни етапи и същностни белези.

Т. е сложна и многообразна човеш-ка дейност, свързана с пътуването на хора, които задоволяват позна-вателните и развлекателните си потребности. Много учени смятат, че туризма задоволява естествени потреб-ности на хората от движение сред природата и тези потребности са останки от инстинктите в миналото. Т. произлиза от думата тур и означава обиколка. Рекреацията е в основата на Т.

Други учени смятат, че потреб-ностите на хората от движение, промяна на постоянно местоживеене ги мотивират да пътуват. В тази връзка туризмът е социално-икономическо движение, което се е проявило на определен етап от общественото развитие, когато се появяват осъзнатостта на хората от почивка. Днес хората имат осъзнати потребности.Тези потребности са водещата мутивировка за участие в туризма. Успоредно с мутивацията, хората да пътуват, се е променил и начина на отдих (рекреация), променил се е и ареала, който туристите посещават. В далечното минало се е смятало, че човек трябва да почива като бездейства, и това е разбираемо като се има в предвид, че тогава хората са били постоянно с висока физическа активност. Почивката тогава се е осъществявала у дома и селището. За тази особеност е допринесло слабото движение на транспорт и ограничения кръгозор на хората. Транспорта е бил ограничаващ пътуванията фактор.

Т. възниква от наличието на определени природни и антропогенни предпоставки за осъществяването си. С проблемите на туризма се занимава Географията на туризма. Тя изучава териториалните проявления на явленията, свързани с туристическите пътувания рекреационно-туристическите ресурси. МТБ, туристически потоци, връзката на туризма с природната среда. Т. днес е соц.-иконом. и културен феномен, който влияе по много начини в/у развитието на човешкото общество:

1) осигурява подържането на здравето на хората. Същевременно туризма помага за преодоляването на последствията от редица заболявания. Той има голямо значение за здравето на хората ч/з: слънчеви бани, къпане в морето, дишане на чист въздух, разходка и движение при извършване на туристически пътувания. Понякога туризма крие и опасности за здравето на хората. Това се отнася най-вече за някои спортове, които се упражняват от туристите в алпинизъм, водни ски, зимни ски, пещерно дело, колоездене, конна езда, гребане и др. По тази причина във всички курорти по света са разположени спасителни и здравни служби;

2) туризма има и голямо стопанско значение за хората. Това произлиза от самата същност на туризма (пътуване с цел задоволяването на редица потребности на хората). Т. пътувания са зависими от състоянието на туристическата материално техническа база (МТБ), подготовка на кадрите в туризма, осигуряване на храна, напитки. Повечето туристически услуги имат нематериален характер (наблюдение, посещение, като има и услуги като: хранене, които имат материален характер.

3) Т. има и социално значение ч/з него се осъществяват соц. контакти м/у туристи и обслужващ персонал, м/у туристи и местното население и др. Чрез туристическите пътувания се задоволяват определени интереси, разширяват се познанията на хората. Т. има и културно значение ч/з него се задоволяват куртурно- познавателните потребности на туристите, повишава се културното равнище на хората и персонала.

4) Т. има и голямо екологично значение. Т. дейности в повечето случаи се отразяват в/у състоянието на природната среда негативно и нарушават екологичното равновесие ч/з лова, риболова, тъпченето и късането на цветя, прогонване на животни и др.

Обществено-историческа обусловеност на туризма (Т.) Възни-ване и развитие на туризма в света facebook image
Публикувано от: Марияна

Подобни материалиОбществено-историческа обусловеност на туризма (Т.) Възни-ване и развитие на туризма в света 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.