Забравена парола?
Начало на реферати

Обща методология за проучване на пазара


ОБЩА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ

НА ПАЗАРА
1.Същност и функции на пазара:

1.1.Какво представлява пазара?

Като маркетингов термин пазара има две основни значения:

 • място където се осъществява обмен на стоки,идеи и услуги срещу пари или други идеи,стоки и услуги/селско стопански пазар,финансов пазар,застрахователен и др.пазари/

 • очаквана група купувачи на даден продукт или услуга

Най-популярното определение за пазар е:хора или група от хора с потребности,които трябва да бъдат задоволени.Потребността е липсата на нещо,което се търси,желае или е необходимо.Пазарът е съвкупното търсене на един продукт или услуга от купувачите за определен период от време.Понятието пазар и търсене се използват в някой случай като взаимно заменяеми,или термина пазарно търсенеможе да се използва за обозначаване на същото понятие.

1.2.Характеристики на пазара:

За да бъде пазар една съвкупност от хора,трябва да отговаря на следните изисквания:

 • хората трябва да се нуждаят или да желаят определен продукт

 • хората от групата трябва да имат възможност да купят стоката,т.е.да имат ресурси-пари,стоки и услуги,които могат да бъдат разменени

 • хората в групата трябва да имат правомощията да купят определените продукти

2.Проучване размера и обема на пазара:

2.1.Подходи за обхващане на пазара:

а/масов/недиференциран/маркетинг фирмата се опитва да достигне до голяма маса потребители с един базисен маркетингов план.Предполага се,че тези потребители търсят сродна стока и качество на обслужване.

Фирмен маркетингов П а з а р

микс

б/концентриран маркетинг фирмата се концентрира върху една група потребители със специфичен комплекс от потребности и използва маркетинг план,моделиран съобразно тази група потребности.

Фирмен маркетингов микс Сегмент 1

Фирмен маркетингов микс Сегмент 2

Фирмен маркетингов микс Сегмент 3

в/диференциран маркетинг фирмата си поставя за цел овладяването на два или повече пазарни сегмента,всеки от които има различни комплекси от потребности и предлага маркетинг план,моделиран съобразно всеки сегмент.

Сегмент 1

Фирмен маркетингов микс Сегмент 2

Сегмент 3


Маркетинг подход

Масов маркетинг

Концентриран

маркетинг

Диференциран

маркетинг

Целеви пазар

Голяма маса от

потребители

Една добре дефи-

нирана група от

потребители

Две или повече доб-

ре дефенирани гру-

пи от потребители

Продукт

Ограничен брой про-

дукти под една мар-

ка за многобройни

видове потребители

Една марка,моде-

лирана за една

потребителска

група

Различни марки за

всяка потребител-

ска група

Пласмент

Всички видове ка-

нали за реализация

Всички видове ка-

нали за реализац.

Канали за реализация съобразно сегментите

Проникване на

пазара

Масмедии

Всички подходящи

медии

Медии,диференциранипо

по сегменти

Цена

Една народнацена

Цена,моделирана

за дадения сегмент

Различни цени за раз-

лич.пазарни сегменти

3.Структура на пазара.Проучване на търсенето и предлагането:

3.1.Структура на пазара:

а/Пазарна ниша сегмент на който подхожда в най-голяма степен фирменият продукт.По пътя на разкриване и завладяване на пазарни ниши,производителят се стреми да сведе до минимум конкуренцията,което е трудно постижимо в границите на пазарния сегмент,защото клиентите от нишата имат конкретни,но все пак сложни съчетания от нужди.

б/Пазарен прозорец сегмент,който е пренебрегнат и от производителите и от търговците.

Пазарът там е залят от стока ,но част от потребителите не могат да намерят това,което съответства на техните потребности и желания.Стремежът на всяка фирма/особено по-малки-

те/е да открият нови пазарни прозорци и да ги превърнат в свой пазарни ниши.

3.2.Проучване на търсенето и предлагането.Сегментиране на пазара:

Да се сегментира пазара означава от еднородната на пръв поглед маса на потребителите,да се

отделят онези групи с близки характеристики,за които е сигурно,че ще реагират по определен начин на маркетинговото въздействие.Пазарният сегмент са части от пазара към които е насочен продукта.Сегментирането на пазара е фундаментален принцип на маркетинга.

3.2.1.Сегментирането е съвкупност от следните дейности:

 • изучаване на поведението на потребителите и определяне на пазарните потребности

 • определяне на основните критерии и показатели за сегментиране на пазара

 • изработване на характеристиката на всеки пазарен сегмент на основата на избрания показател

 • определяне на предимствата и рисковете на всеки пазарен сегмент

 • избор на пазарен сегмент или отказ от сегментиране

 • избор на маркетинг инструментариум за позициониране на продукта на избраните пазарни сегменти

 • приложение на избрания маркетинг инструментариум за позициониране на продукта и завладяване на пазарните сегменти

3.2.2.Използвани променливи величини за сегментиране на пазара:

Практиката показва богати възможности за използване на различни променливи величини за сегментиране на пазара,но приоритетни сред тях са две основни групи:

а/характеристика на потребителите използват се показатели в три основни направления:

 • географска сегментация основава се върху разделението на пазара,определено от характеристиките на природно-климатичния фактор,гъстота на населението и други.

Предпочитанията на една фирма към определени географски райони се обуславят от променливи като:териториална разпръснатост или концентрация на населението,национална,

етническа или религиозна принадлежност,традиции,обичаи,национални особености,климат.

 • демографска сегментация основава се върху използването на показатели като:възраст,пол,

семеен статус,жизнен цикъл на семейството,образование,професия,занятия,доходи,жилище,

етническа принадлежност,раса,религиозна принадлежност

 • психографската картина на потребителя включва неговите индивидуални/личностни/

Обща методология за проучване на пазара facebook image
Публикувано от: Николай Златев

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.