Забравена парола?
Начало на реферати

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ


Изпитна тема: 3. Нетекущи активи. Дълготрайни материални активи придобиване: покупка, строеж, внасяне на дялова вноска, финансиране, безвъзмездно получаване, излишък, трансформиране и собствено създаване.

План-тезис: Характеристика на нетекущите активи. Същност на дълготрайните материални активи по счетоводен стандарт видове, признаване, оценка. Отчитане на придобиването на дълготрайните материални активи документи, счетоводни сметки, стопански операции и счетоводни записвания.


ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Нетекущите (дълготрайните) активи са такива активи, при които очакваната от тях икономическа изгода се черпи през повече от 12 месеца, т.е. учатват многократно в производствения процес без да променят първоначалната си форма на съществуване.

Отчитането на ДА е регламентирано в следните счетоводни стандарти:

СС 16 - Дълготрайни материални активи

СС 38 - Нематериални активи


ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДМА

ДМА са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които:

  • очаква се да се използват повече от един отчетен период;

  • имат натурално-веществена форма;

  • използват се за производство, доставка, продажба на активи или услуги, за административни цели, отдаване под наем и др.


Един актив се признава и отчита като ДМА съгласно приложимия счетоводен стандарт

когато:

  • отговаря на определението за ДМА;

  • стойността на актива може надеждно да се изчисли;

  • предприятието очаква да получи икономически изгоди, свързани с актива.

ДМА, които се състоят от разграничими съставни части, отговарящи поотделно на критериите за ДМА, могат да бъдат разделени на своите съставни части и всяка част да се третира като самостоятелен актив. Това е необходимо когато съставните части имат различни полезни срокове на годност, което налага да се прилагат различни норми на амортизация.

За признаването на ДМА е от значение още един критерий, който не е регламентиран в СС 16 праг на същественост. Обикновено предприятията приемат праг, равен на данъчния праг, който считано от 1 януари 2008 година е 700 лв.


ОЦЕНКА НА ДМА

ДМА се оценяват при тяхното придобиване или възникване по историческата цена, или по друга цена, съобразно приложим счетоводен стандарт. Историческата цена е:

1.Първоначална (отчетна) стойност. Тя бива 3 вида:

- Цена на придобиване- образува се от покупната цена на актива и фактически извършените разходи, свързани с доставката и монтажа, за привеждане на актива в подходящ за експлоатация вид. Такива са транспортните разходи, разходи за товаро-разтоварни работи, мита при внос, комисионни; изплатени суми за строителство, проучване и проектиране, невъзстановими данъци и др.

- Себестойност по себестойност се заприхождават придобитите от собствено производство ДМА. Тя включва всички основни производствени разходи, направени за създаването на актива до момента на неговото признаване като такъв.

- Справедлива стойност сумата, коята би могла да се получи в момента на продажбата на ДМА прилага се при безвъзмездно придобиване, излишъци при инвентаризация, апортни вноски, замяна с други активи.

2. Балансова стойнаст разликата между първоначалната (отчетната) стойност и начислените до момента амортизации.

3. Ликвидационна (остатъчна) стойност предполагаемата цена, която евентуален купувач би дал към момента на изтичане на полезния срок на използване на ДМА, коригирана с предполагаемите разходи по ликвидацията.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ facebook image
Публикувано от: LUSHKA MARINOVA TOPALOVA

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.