Забравена парола?
Начало на реферати

Образователната система в България и Франция


технология(занаяти,строителство,услуги).Тази степен завършва със свидетелство(brevet des colleges),с което фактически завършва и срокът на задължителното 10-годишно образование.

По-нататък учениците могат да продължат в горната гимназиална степен(lycee d enseignement general),да постъпят в предприятия или в сферата на услугите под формата на ученичество.

Във Франция също е изградено обединено училище за всички ученици до девети клас включително.Приетият през юли 1989г.нов закон за образованието утвърждава направените изменения и трасира насоките в бъдещото развитие.С него се преследват две основни цели:по-пълно осъществяване на правото на образование и повишаване на неговото равнище.За целта се предвижда 80% от родените през една година да завършват с диплом за пълно средно образование,като същевременно не се намалява равнището на полученото образование.Предвижда се младежите и девойките до 16-годишна възраст да не напуснат училище,без да са получили професионално образование-Certificat d Aptitu Professionnelle или Brevet d Etudes Professionnelles.

Според Жан Леклер глобалната цел на този закон е да се осъществят изменения без реформи,а не да се правят реформи без изменения.Набелязани са три основни групи мероприятия.Първата група е насочена към обножвяване на учебното съдържание.Предвижда се определяне на необходимите за всяка образователна степен знания,както и тяхното редовно обновяване и актуализиране.Тази задача се възлага на Национална комисия по учебните пранове и програми,в които са включени широк кръг от специалисти.Търси се баланс между интелектуалните,художествените и спортните аспекти,разширяване на извънучилищните възможности,изучаване на чужди езици още от началното училище и др.

Втората група мероприятия имат подчертан педагогически характер.Не се предвиждат изменения в образователната структура на страната остават кактоecole maternelle,ecole primai,college,lycee(общообразователен,технически,професионален).Предвижда се дейност по намаляване до минимум броя на повтарящите ученици,изменения в подготовката на учителите,подготвяне на специален план за новите учители,повишаване на техните заплати и др.Важен момент е постановката в бъдеще всички учители във Франция да имат висше университетско образование и по този начин постепенно да бъдат заместени съществуващите сега институти и центрове за подготовка на учители.Учебната година ще бъде от 36 седмици,разпределени на пет периода с четири ваканции.

Третата група мероприятияса насочени към създаване на условия за цялостно функциониране на образователната система .Предвижда се създаване на Висш съвет по образованието,в гимназиите ще се създават Съвети на учениците,всяко училище ще разработи собствен план за съветване и ориентиране на учениците.

Диференциация на обучението в обединеното училище

Диференцираното обучение във френското обединено училище се изгражда главно на принципите на диференциация по предмети и интереси и в незначителна степен според постиженията на учениците.Въвежда се диференцирано обучение във втората,ориентировъчната степен(Mission Legrand),като към 24-те часа в седмицата съвместно обучение(tronc commun) без диференциация се прибавят още задължително избираеми предмети с общообразователна или технологична насоченост.От 1986г.насам с новия учебен план съществуващият учебен предмет Education manuelle et techniqueе заменен с Технология,а на учениците от VI и VII клас са предоставени още три часа седмично за свободно избираемо обучение.

Френските специалисти са намерили интересни решения при диференциацията на обучението във втората степен на средното училище,макар че то формално спада изцяло към обединеното.Тази степен включва X ,XI и XII клас и се диференцира на два клона,които водят до получаване на зрелостно свидетелство:общообразователен и професионален.

Общообразователният лицей(licee d enseignement general et technologique) дава възможност за получаване на два вида дипломи-с общообразователна и с технологична насоченост.Най-напред обучението в девети клас цели да даде възможност за по-пълна ориентация на учениците(seconde de determination),без обаче да се пристъпва към диференциация на обучението.Изучават се:френски език-5 часа седмично,история,география и обществознание-по 4 часа,първи чужд език-3 часа ,математика-3-4 часа,физика и химия-по 3-3 1/2ч.,биология и геология-2ч,спорт,физическо възпитание-2ч.

Истинската диференциация започва през следващите XI и XII клас със задължително избираемо обучение по технологични или общообразователни предмети.

Образователната система в България и Франция facebook image
Публикувано от: Любомир Стефанов

Подобни материалиОбразователната система в България и Франция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.