Забравена парола?
Начало на реферати

Образователната система в България и Франция


Обикновен договор(сключва се най-малко за три години).При него държавата поема:

*възнаграждението на учителите,които са с еднаква подготовка като тези в държавния сектор

*педагогическия и финансовия контрол

*поддържането на сградния фонд и оборудването

Договор за съдружие(сключва се за максимално дълъг срок).При него държавата се ангажира с:

*назначаването и възнаграждението на учителите;

*педагогическия контрол;

*поемането на разходите за функционирането на учебното заведение;

Алтернативи училища във Франция

Тези училища в съвременна Франция имат продължителна история.Те възникват още през средните векове главно в лоното на католическата църква.През 20-те години на XX век в страната се заражда национално движение за обновление на образованието като филиал на световното движение New Education Fellowship.В основата на дейността е залегнало разбирането за спонтанния характер на детската личност,на нейната автономност,за правото на собствен детски живот и свят.В духа на модерните по това време идеи и тенденции за образуване на класове от ученици на различна възраст и по-особена детска организация на живота и взаимоотношенията се пропагандират и някои по-нови,еманципаторски по същността си идеи,често свързани с антропологически по същността си виждания в психологията и педагагиката.Така реформаторската педагогика в нейния френски вариант получава мощни импулси и нови идеи.Не закъснява и новатапедагогика на С.Френе,Р.Кузине и др.

Днес алтернативните училища във Франция са предимно на католическата църква,като по официални данни в тях са включени около 10-13% от учениците в началното и средното училище .Взаимоотношенията на тези училища с държавните органи по образованието са достатъчно сложни,за да бъдат представени и анализирани.Дипломи за завършване на определена степен на образование се издават само от държавата.Въпреки това ограничение църковните алтернативни училища запазват своя самостоятелен характер.Интересно е и това,че учениците могат да се местят от частните католически училища в държавните,както и обратно.

В тях наред с учителите има и представители на църквата от различни нейни ордени,които се определят от нейното ръководство.Всички въпроси на обучението и възпитанието в тези училища се решават от т.нар.Генерален секретариат по католическо образование на страната.Самите учители се подготвят и квалифицират в държавните колежи и университети,като църквата провежда с тях различни курсове на квалификация.Главното внимание в работата си учителите насочват към подготовката на учениците да се справят успешно със зрелостните изпити и да получат съответен атестат за зрелост.Счита се,че тази непрекъснато нарастваща по трудност и напрежение работа в училище по подготовката на учениците е същевременно важно средство за нраствено възпитание чрез труд.Важно е да се отбележи,че наред с учителите и възпитателите-светски лица,в тези училища работят и духовни лица.Те се грижат не само за религиозното обучение,но и за реда и дисциплината в училище,кординацията и организацията на различните видове дейности в него,независимо от това,дали имат светски или религиозен характер.За всеки клас има определен наставник(prefer de devision),който отговаря на всичко и за всички,изключвайки,разбира се,обучението,което се води от учителите.Наставникът живее с учениците в училището и така следи отблизо за всичко,което става там.Родителите на учениците също участват в живота на училището по най-различни начини и форми-чрез подпомагане,чрез оказване на помощ при организиране на различна по вид дейност в училище и извън него,чрез съдействие за провеждане на срещи и състезания и др.

От краткота изложение се вижда,че алтернативните училища във Франция нямат особено голяма роля като катализатор на държавната образователна система,нито пък като опитно поле за експерименти и нововъведения,които след тяхната успешна апробация да се внедрят в масовата практика.

Обединено училище във Франция

Идеята за обединено училище във франция има дълбоки исторически корени-от плана на Кондорсе,реформата на Фери от преди сто години,въвеждането на единното задължително училище(ecole unique) след Първата световна война,образователния план на Ланжевен/Валон ,чак до Закона за образованието от 1989г.Тези и редица други по-маловажни образователни актове в

Образователната система в България и Франция facebook image
Публикувано от: Любомир Стефанов

Подобни материалиОбразователната система в България и Франция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.