Начало на реферати

Обменни бюра


се изписват в цяло число и две цифри след десетичния знак. В зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове търгуваните валути задължително се обявяват с курс купува и курс продава, като обменните бюра не могат да отказват обмена на валута и левове по обявените от тях курсове. Обменните бюра не могат да обявяват курсове, различни от посочените на таблото. Информацията трябва да бъде недвусмислена и да не въвежда клиентите в заблуждение.


Равностойността на чуждестранната валута или левовете, получени в резултат на обмяната, не може да бъде изчислявана по курс, различен от обявения на таблото, освен ако страните са дали писменото си съгласие за това върху бордерото или разширения фискален бон. Всички допълнителни условия на обменното бюро, които се отнасят до цената на сделката с чуждестранна валута в наличност, следва да бъдат включени и отразени в обменния курс за съответната сделка, както е обявен на таблото.


Служителите в пунктовете за обмяна на валута са длъжни при конкретно запитване от страна на клиент да представят изчерпателно условията по обмяната на валута в наличност, както и котировките на чуждестранните валути към лева, касаещи съответното питане, но те нямат право да представят заблуждаваща информация за даден обменен курс.


Клиентът има право на рекламация при констатирани липси или дефекти на банкнотите. Той може да предяви това право след завършване на сделката, но преди напускане на пункта за обмяна на валута. Сделката се счита за завършена с фактическото приемане на валутата или левовете на клиента и подписването от клиента на бордерото или разширения фискален бон.Обменни бюра facebook image
Публикувано от: Стефан Владимиров

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.