Начало на реферати

Обменни бюра


Обменни бюра

Сделки с валута в наличност по занятие могат да извършват лицата, регистрирани по Търговския закон с предмет на дейност обмяна на валута и вписани в публичния регистър на обменните бюра. Съгласно Валутния закон извършването на сделки с чуждестранна валута по занятие означава извършване в продължение на една година на сделки за сметка на повече от 10 лица или извършване в продължение на една година на сделки с повече от 20 лица, които не са банки, финансови къщи или обменни бюра, или отправяне на рекламни изявления, на покани или предложения, включително чрез табла за сключване на сделки с неопределен кръг от лица, включително чрез средствата за масово осведомяване. Тези лица се вписват от Министерство на финансите в публичен регистър като обменни бюра.


Условията и редът за вписване, както и изискванията към дейността на обменните бюра, са определени с Наредба 4 от 08.08.2003 г. на министъра на финансите.


Министерството на финансите издава удостоверение за вписване в публичния регистър, като за всеки отделен пункт за обмяна на валута се издава приложение, което съдържа точния адрес, данни за съдебната му регистрация, БУЛСТАТ и идентификационен номер от Националния данъчен регистър.


За всяка сключена сделка обменните бюра са длъжни да издават бордеро или разширен фискален бон по образец, съдържащ всички реквизити на бордерото. Печатът на обменното бюро и подписът на валутния касиер не трябва да закриват стойността на сделката.


Обменните бюра са длъжни да обявяват на табла следната информация:

своето наименование и обозначението обменно бюро на български и на английски език;

трибуквените кодове на търгуваните валути;

един курс купува и един курс продава за всяка единица чуждестранна валута в наличност, търгувана в пункта на обменното бюро; за котираните от БНБ валути, които се обявяват за десет и повече единици, кратни на десет един курс купува и един курс продава за съответните единици;

телефони за контакти с представител на обменното бюро и телефон на териториалната данъчна дирекция по местонахождение на пункта за обмяна.


Обявяват се курсове на валути, с които в момента се извършват сделки, и

Обменни бюра facebook image
Публикувано от: Стефан Владимиров

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.