Забравена парола?
Начало на реферати

НОРМИРАНЕ НА ТРУДА СЪЩНОСТ. ВИДОВЕ ТРУДОВИ НОРМИ. МЕТОДИ НА НОРМИРАНЕ НА ТРУДА 1


НОРМИРАНЕ НА ТРУДА СЪЩНОСТ. ВИДОВЕ ТРУДОВИ НОРМИ. МЕТОДИ НА НОРМИРАНЕ НА ТРУДА.

1.Същност на нормирането на труда.

Нормирането на труда е метод за изучаване организацията на производството и труда и установяването на обективно необходимия разход на работно време за извършването на определена работа при определени организационно-технически и производствени условия. Трудовите норми намират приложение в цялостната икономическа и организационна работа на фирмите. Нормите на време са изходна база за установяване на трудопоглъщаемостта на продукцията. На основата на трудопоглъщаемостта и трудовите норми се определят броят на производствените работници по професии и специалности, броят на служителите, равнището на производителността на труда и средствата за работна заплата, разходът на работна заплата, отнесен в себестойността на единица продукция и др. трудовите норми се използват при определянето на производствените възможности на фирмите, натовареността на машините и работните места. Трудовите норми са един от основните елементи при организацията на работната заплата.

2.видове трудови норми.

Трудовата норма е мярка на труда, която определя количеството труд, необходим за изработването на дадено изделие. Различаваме следните видове трудови норми:

-норма на време представлява обществено необходимия разход на работно време за извършването на дадена работа, за изпълнението на определена операция или за изработването на единица продукция при определени организационни, технически, технологични и производствени условия.

Нормата на време се измерва в секунди, минути и часове и се отнася за работата на един работник или група работници;

-норма на изработка представлява обемът на работата, която трябва да се извърши в продължение на определен интервал от време /например час, работна смяна и др./ нормата на изработка се измерва в брой изделия, метри, килограми и др. между нормата на време и нормата на изработка съществува определена зависимост:


Т Т

НВ= ---------- НР=---------- където:

НР НВ

НВ е норма на време; НР е норма на изработка; Т- е продължителност на работната смяна

-норма на обслужване показва броя на машините, които трябва да обслужи един работник или група работници за определено време. Нормата на обслужване може да показва и броят работници, необходими за обслужване на една или няколко машини;

-норма на управляемост определя числеността на работниците, които се подчиняват на един ръководител. Нормата на управляемост се определя за ръководните кадри.

3.методи на нормиране на труда.

-нормиране на труда на основата на статистически данни трудовата норма се установява въз основа на статистически данни за фактически произведеното количество продукция за определен период от време и броят на работниците, които са произвели това количество продукция;

- нормиране на основа на опита на някои лица от ръководния персонал обикновено началника на цеха, майстора или нормировчика;

-нормиране на основа на сравнение с аналогична работа трудовата норма се определя чрез сравнение със съществуваща норма на аналогична работа. Точността на новата норма е в зависимост от нормата, с която се сравнява;

НОРМИРАНЕ НА ТРУДА  СЪЩНОСТ. ВИДОВЕ ТРУДОВИ НОРМИ. МЕТОДИ НА НОРМИРАНЕ НА ТРУДА 1 facebook image
Публикувано от: Стоянка Димитрова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.