Забравена парола?
Начало на реферати

Номинален и реален, потенциален и фактически БВП


Номинален и реален, потенциален и фактически БВП


Номиналният БВП (НБВП)- отразява стойността на произведените в една икономика крайни стоки и услуги по текущи цени, т.е. по цени на съответната година.

Реален БВП (РБВП)- представлява стойността на създадените стоки и услуги по съпоставими (постоянни) цени, т.е. по цени на някоя година, която е избрана за база.

Преобразуването на НБВП в РБВП става чрез понятието дефлатор. То представлява осреднения индекс на цените, измерващ степента на изменение на цените на благата включени в БВП през текущия спрямо базисния период.

РБВП=(НБВП/дефлатор)*100

Пример: в една икономика НБВП за 2005г. е 40000лв., НБВП за 2004г. е 30000лв.,

РБВП2005=(40000/105)*100=38095лв.

Вторият начин за отстраняване влиянието на цените минава през 3 етапа:

  1. Етап- определя се номиналното нарастване на БВП за текущата година спрямо базисната

(НБВП2005/НБВП2004)*100 т.е. (40000/30000)*100=133%

  1. Етап- номиналното нарастване се изчиства от влиянието на цените, за да се получи реалното изменение на БВП в %

(133/105)*100=127%

  1. Етап- умножаваме НБВП за базовата година по отношение на предходната, за да се коригира НБВП за 2004 и да се получи стойността на РБВП за 2005г.

РБВП2005=РБВП2004*127% РБВП2005=30000*(127/100)=38095лв.

Потенциалният БВП представлява количеството стоки и услуги, които може да произведе една икономика при пълно и най-ефективно използване на наличните производствени ресурси. При потенциалния БВП е налице пълна заетост на ресурсите и икономиката работи на границата на своите производствени възможности.

Фактическият БВП отразява действително произведения обем на блага и услуги.

Други показатели на макроикономическа активност- НВП, НД, личен доход, разполагаем доход.

  • НВП- представлява разликата между БВП и годишните амортизации.

  • НД- съвкупността от доходите на собствениците на производствени фактори. Когато от НВП направим две приспадания се получава величината на НД.

НД=НВП-чистия факторен доход от чужбина-чисти косвени данъци

  • Личният доход се представя като сума от заработени и не заработени доходи от хората. Към заработените доходи се отнасят всички факторни доходи (заплати, лихви, ренти, печалби), освен това се отнасят още вноските за социално осигуряване + застраховки + не разпределената печалба на корпорациите. Заработените доходи обаче не се включват с целия си размер в показателя личен доход, защото част от доходите не достигат до домакинствата през текущия период. Към не заработените доходи се отнасят т.нар. трансферни плащания към населението като пенсии, стипендии на учащи, социални помощи, обезщетения при инвалидност и т.н.).

  • Разполагаем доход е доходът, който отива за потребление и спестяване. Той се получава като от личния доход се приспаднат преките подоходни данъци.Номинален и реален, потенциален и фактически БВП facebook image
Публикувано от: Николай Марков

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.