Забравена парола?
Начало на реферати

Несъвършена конкуренция монополистична конкуренция и олигопол . Пазарна структура


Несъвършена конкуренция: монополистична конкуренция и олигопол . Пазарна структура. Роля на продуктовата диференциация. Равновеси на фирмата при монополистична конкуренция. Пазарът при ологопол. Поведение на фирмата при олигопол. Модели на съгласуван и несъгласуван олигопол. Последици от олигопол. Моделите на съвършената конкуренция и чистия монопол представляват полярна противоположности .Като чисти модели тези 2 модела се срещат рядко в практиката. Повечето отрасли на съвременната икономика попадат между тези 2 крайности. Пазарна структура при монополистична конкуренция : Монополистичната конкуренция е пазарна структура,при която голяма бр. фирми продават сходни , но не идентични продукти.Тя притежава черти,които я сближават с модела на съвършената конкуренция: на лице са много продавачи и купувачи,не съществуват бариери пред навлизането в отрасъла ,всяка фирма приема цените на другите фирми за дадени.Разликата е в продукта.Докато при съвършената конкуренция фирмите се конкурират на основата на идентичен продукт,то при монопол. конкуренция те се конкурират на основата на диференциран продукт. За диференциран продукт могат да бъдат посочени безалкохолните напитки,леките автомобили. Монополистичната конкуренция е често срещана форма на организация на отраслите. Структурна характеристика на монополистичната конкуренция е ,че фирмите не могат да окажат влияние върху пазарната цена чрез своя размер. Те се стремят да придобият пазарна власт по пътя на диференциация на продукцията. В ресторантския бизнес това се постига като на консуматорите се предлага продукт,който те търсят и харесват,но други ресторанти не предлагат. За сметка на това достъпът до отрасълът е свободен и съществуват множество близки заместители. В основата стои диференциацията способността да убедиш потребителите,че си по-различен от останалите в бранша. Равновесие на фирмата при монополистична конкуренция Успешната диференциация на продукцията довежда до сигментация на пазара. Широкият пазар на един хомогенен продукт се заменя от множество малки пазари,на които се предлагат диференцирани продукти. При монополистичната конкуренция нищо не гарантира че отделната фирма ще присвоява икономическа печалба. Фирмите които навлизат на пазара на монополистична конкуренция,произвежда близък,сроден ,но не и идентичен продукт. Щом една фирма придобие пазарна власт чрез диференциация на своя продукт,нейната максимизираща печалбата стратегия е да ограничи обема на производството и да установи цената на маржиналните разходи. Това е стратегия в краткосрочен период ,която пречи на ефективното използване на ресурсите. Обществото е в състояние да произведе повече продукти при по-ниска цена от тази ,която потребителите плащат за продукта в условията на монополистична конкуренция. Ако погледнем нещата в дългосрочен план се вижда,че типичната фирма няма да може да реализира всички възможни икономии от мащаба на производ-то. При монополистичната конкуренция крайният резултата е много фирми, всяка от които произвежда диференциран продукт в мащаби по-малки от оптималните. Пазарът при олигопол: Олигополът е пазар доминиран от няколко фирми,които са достатъчно големи за да окажат влияние върху цената.На някой олигополистични пазари продуктът е диференциран-пример е автомобилната промишленост.На други продуктът е почти хомогенен, производст-то на първична мед например. При някой олигополи има много малък брой фирми,всяка от които е достатъчно голяма и може да оказва влияние върху цената. При други олигополи броят на фирмите е голям,но само част от тях контролират пазарната цена. Когато в един отрасъл има ограничено число фирми които дом-рат на пазара, този отрасъл се нарича концентриран. Ситуация на олигопол съществува в високо концентрираните отрасли. Поведение на фирмата при олигопол. Модели на съгласуван и несъгласуван олигопол. Модели на олигопол:олигопол във формата на споразумение на цените. От сравнение между монопола и съвършената конкуренция се установява , че когато в отрасъла на са на лице много дребни фирми те произвеждат по-голям обем, продават на по-ниска цена и присвояват по-малки печалби от монопола. Ако обаче многобройните дребни фирми се споразумеят да ограничат обема на производството да повишат цената, те ще получат по-голяма обща печалба която да разпределя по между си. Такъв сговор при по-голям производители в отрасъла е практически невъзможен. При ограничен брой фирми той е не само възможен,но и много вероятен. Ако една фирма в условията на олигопол реши да намали цената, за да подкупае позицията на своите конкуренти, реакцията на останалите производители ще е да направят същото. В резултат на това много скоро всички фирми се оказват в предишното положение - предлагат еднаква цена само,че не по-ниско равнище, което се отразява неблагоприятно на печалбите. Всяко първоначално преимущество, което една фирма може да получи от снижаване на цената изчезва,когато другите фирми в отрасъла намаляват своите цени. Това означава,че се задейства низходящата спирала на една непрекъсната ценова конкуренция (ценова война). От друга страна, ако се споразумеят за цената, производителите в отрасъла могат да регулират пазара и съвместно да максимизират своите печалби, т.е да наподобяват монопол. Картелът е съглашения на производителите на даден отрасъл, които се договарят помежду си за установяване на единни цени ,подялба на пазарите и т.н. Най-опростения случай на олигопол съществува когато в отрасъла има ограничен брой фирми които продават идентичен продукт. Това означава , че фирмите са с относително еднаква големина. Този случай на олигопол е известен като,симетричен олигопол. Когато фирмите се договарят за цените и обема на производството те регулират пазара. Резултатът е много близък до този при чистия монопол. Съществуват фактори които подкопават сговора на олигополистичните пазари: антимоно-полистичнте закони, съотношения на силите, средствата на скритата ценова конкуренция. Равновесието при описания модел при олигопол зависи от устойчивостта на ценовото съглашателство, но проблемът е в това че съществуват ред фактори които го подкопа-ват. Друг вид олигопол с една доминираща фирма. Най-ефективна стратегия се оказва онази при която едрата фирма оставя част от пазара на конкуренцията на дребните фирми, а в своята част от пазара възприема поведението на монополист, този пазар се нарича асиметричен олигопол. Съществуват различни варианти на този модел на олигопол, един от тях е т.нар. лидерство в цените. При него една фирма в отрасъла изпълнява сигнална роля - тя обявява своите цени, а за сроди продукти останалите фирми в отрасъла се предържат към същите цени. Тази фирма се явява в качеството си на лидер. Друг модел на олигопол се пречупена крива на търсенето. При по-голям брой фирми в олигополистичния отрасъл, когато продуктът е диференциран,условията на производството и търсене се променят бързо, споразумения за цените се постигат трудно. Моделът на олигопол с пречупена крива на търсенето се основава на предпоставката че конкуриращите се фирми при олигопола ще последват примера на една фирма само ако тя намалява цената. Моделът на олигопол с пречупена крива на търсенето позволява да се обясни осн.емперичен факт защо фирмите при олигопол не променят цените всеки път когато настъпят изменения в разходите. Ако при съвършената конкуренция цените се изменят постоянно в отговор на измененията на търсене и предлагане,то многобройни изследвания показват,че при олигопола те се променят значително по-рядко. Това е проблемът с устойчивостта на цените при олигопол. Олигополът е пазарна структура която е съвместима с различни модели на поведение,за да е на лице олигопол, е необходимо фирмите да са достатъчно големи и да упражняват контрол върху цената. Олигопол съществува в концентрираните отрасли. На единия плюс е картела, при който фирмите се договарят помежду си и заедно максимизират печалбите, а на другия плюс фирмите при олигопол силно се конкурират на малки оязвими пазари,като прехвърлят бързо капитал в отговор на появили се възможности за иконом. печалба. Между тези 2 граници са редица алтернативни модели, всеки от които подчертава взаимозависимостта на фирмите!

Несъвършена конкуренция монополистична конкуренция и олигопол . Пазарна структура facebook image
Публикувано от: Валентиа Димова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.