Начало на реферати

Несъстоятелност


Несъстоятелност-същност и характеристика на търг.несъстоятелност, предпоставки, инициатива и компетентен съд.

Несъстоятелноста представлява способ за принудително изпълнение по отношение на цялото имущество на неплатежоспособния длъж-ник-търговец за удовлетворява-не на кредиторите му в съдебно-то производство. Несъстоятелноста се открива по молба на тър-говеца,а така също и на всички заинтересовани лица т.е тези които не са удовлетворени и имат вземания с/у несъстоятелния търговец. Всяка от фазите завършва с акт на компетентния съд. Етапите на това пр-во протичат в една разгърната съдебна про-цедура. След надеждно сезиране на съда от търговеца или трети лица съда установява неплате-жоспособност на длъжника и я обявява с решение, в което е посочено началната дата от която се открива производството по несъстоятелност и се назначава синдик. Предпоставки при от-криване на този етап-надеждно сезиране на окръжния съд ч/з молба на длъжника търговец или трети лица с установени вземания. От тази процедура се изклю-чват търговец-публично предпр-иятие/което упражнява държа-вен монопол/, застрахователни предприятия и банките-тяхната несъстоятелност се извършва по спец.закон. Един от най важните елеминти е опред.масата на не-състоятелност,която представля-ва съвкупност от от всички иму-ществени права към датата на решението за откриване на про-изводството по несъстоятелност, а така също и след тази дата. В тази маса не се вкл. несеквести-руеми вещи/лични,семейно иму-щество,жилище/. Решенията на окр.съд по разглеждане на молбата биват: Решение за откриване производството по несъстоятелност, решение за отхвърляне на молбата за откриване пр-вото по инесъстоятелност/ако съда установи, че задълженияна на длъжника са временни и че той разполага с имущество достатъ-чно за покриване на задълженията без опасност за интересите на кредиторите. Прекратяване на правот, ако съда прецени. Тези решения подлежат на обнарод-ване в държавен вестник и в 7 дневен срок могат да се обжал-ват.

Последици за търговеца-от датата на решението се прекра-тява търг. му дейност,по прецен-ка на съда той може да продъл-жи дейноста си но под контрола на синдика.Ако търговеца се оп-ита да намали имуществото си съдът го лишава от право на у-е и предоставя тази дейност на синдика.Синдика извършва всички действия по събиране и попълване масата на несъстояте-лноста,отменя всички сделки в т.ч. по прехвърляне на движими и недвижими вещи. Предприема всички действия по охрана и за-пазване на имуществото. В др. етап кредиторите на длъжника предявяват писмено вземанията си пред съда по несъст., а синдика събира паричните вземания на длъжника. Според правното си положение кредиторите биват конкурсни/дали са предвидили вземанията/,конкуриращи се и кредитори,които впоследствие предявяват своите вземания. Кредиторите се делят на обезпе-чени/тези които са о и обезпече-ни със залог,ипотека/ и необез-печени нар. още хирографарни кредитори. В този етап има въз-можност за оздравяване на пред-приятието като отсрочване на плащанията,частично или цяло-стно опрощаване на задължението, реорганизиране на предпри-ятието. Този план се разглежда и приема от съда.Ако целите и сроковете не са спазени съда отменя този план и насрочва друг етап от пр-вото. В него всички движими и недвижими имуще-ства се сребряват и се разделят м/у кредиторите. Условия за въз-становяване правата на длъжника:да е изплатил напълно прие-тите в пр-вото по несъстоятелно-ст вземане заедно с разноските и лихвите. Длъжника да не е съж-дан за банкрут. Възстановяване-то започва с молба до окр.съд, искането се публикува в държ. вестник и ако няма възразили кредитори съда постановява решение с което възстановява правата на длъжника.

Несъстоятелност facebook image
Публикувано от: Ангел Петров

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.