Забравена парола?
Начало на реферати

Необходимост от сравнителен анализ на икономическата ефективност на частните и публичните фирми


Необходимост от сравнителен анализ на икономическата ефективност на частните и публичните фирми.

Последните тридесет години бяха белязани от феномена на приватизацията на държавни предприятия в целия свят, независимо от степента на социално-икономическо развитие на страните. Приватизация беше проведена и във силноразвитите страни, и в страните от бившия социалистически блок, както и в държавите от третия свят. Според някои иследвания приватизационните сделки достигат стойности от 800-900 млрд. долара за посочения период, без това да обхваща всички начини на промяна на собствеността. И макар че конкретните поводи за раздържавяването да се различаваха съществено в посочените примери, вълната от приватизационни сделки без съмнение се асоциира основно със стремежа към оптимизиране на икономическата ефективност на държавните фирми, често затънали в проблеми, липса на гъвкавост и неспособност да се реформират и адаптират към променените реалности.

С настоящето изследване се разглежда икономическата ефективност, конкурентоспособност и приспособимост на фирмите в постпреходния период в България в зависимост от формата на собственост. Една от големите и радикални промени на прехода към пазарна икономика се свързва със смяната на собствеността процес, трансформиращ кардинално характеристиките на националното стопанство. В течение на петнадесет години закриването на неефективни стопански субекти и такива с невъзможност за адаптиране в променената среда, както и създаването на нови фирми, в допълнение към смяната на собствеността, промениха картата на бизнес субектите в България и донесоха на страната статута на функционираща пазарна икономика.

На базата на две анкетни проучвания, проведени през 2004 г. и 2005 г. се анализират успоредно различни проблеми, свързани с детерминантите на икономическата ефективност в частните фирми и във фирмите, държавна или общинска собственост. Сравненията и връзките между отговорите на въпросите дават информация за зависимостта между структурата на собствеността и икономическата ефективност.

Предварително формулирахме тезата, (а) че частните фирми демонстрират по-висока икономическа ефективност от тези, държавна собственост, (b) че частните фирми проявяват по-висока гъвкавост в оперативните, инвестиционните и финансовите решения, което е източник на по-висока икономическа ефективност и (с) че качеството на мениджмънта е двигател на ефективност, конкурентноспособност и приспособимост, независимо от формата на собственост. Използвайки обработените данни от анкетните проучвания се доказват изказаните твърдения, потвърждавайки и че съображенията за ефективност стоят в основата на промяната в собствеността.

Всъщност, предположенията за по-слабата икономическа ефективност на държавните и общински фирми могат да се причинят от различни фактори: липса на конкуренция, липса на натиск от страна на собственика за подобряване на в показателите на икономическата ефективност на фирмите, смесването на политическата игра с бизнес стимулите или някакви други. В някои изследвания например (Caves, Christensen) като основен фактор на липсата на ефективност се извежда не собствеността, а липсата на конкуренция. Създаването на възможности за конкуренция дори при публична собственост на фирмите води до повишаване в ефективността.

Целта на настоящото изследване е да се измери степента на конкурентоспособност и приспособимост на българските фирми към изискванията на променящата се среда в предприсъединителния, към Европейския съюз, период за България. През 2004 година бе направено изследване на публичните фирми в България за установяване на параметрите, оказващи въздействие върху пазарното им поведение и за измерване на степента на икономическа ефективност на предприемаческата дейност на държавата като собственик на материални и финансови активи, на капитали в сферата на производството, транспорта, комуникациите и др.

Определени възможности и проблеми възникват при фокусирането на изследването върху специфична форма на публична собственост - общинските дружества. Както при

Необходимост от сравнителен анализ на икономическата ефективност на частните и публичните фирми facebook image
Публикувано от: Радка Георгиева

Подобни материалиНеобходимост от сравнителен анализ на икономическата ефективност на частните и публичните фирми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.