Начало на реферати

Наследствено право. Встъпителна ликциял Общи понятия


ЛЕКЦИОНЕН КУРС (пълен) 2009/2010 проф.Методи МарковЛЕКЦИЯ 18/12/09

НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО. ВСТЪПИТЕЛНА ЛЕКЦИЯ. ОБЩИ ПОНЯТИЯ

Система от норми, които уреждат наследствените отношения, т.е тези на преминаване на имуществото на едно лице към други лица, отношенията, които възникват между наследниците, техния статут и въпроса за поделянето на имуществото между тях, за делбата. Всичко това е предмет.

Делба – сложен институт, имащ отношение към общо ГП, вещно П, семейно, наследствено, Гр.процес. ЗС има само два текста и препраща към ЗН, макар че наследствената съсобственост е само един от видовете съсобственост, било и най-често срещаната. Друга – СИО-то. Могат да се поставят редица въпроси – семейно правни, търговско правни и други.

Като един от начините да създадем ясна представа за отнош-ята от този дял на Гр.П трябва да с енаправи съпоставка с останалите дялове – връзки, общи характеристика, различия:

  1. Семейно и наследствено право:

В ЮФ предметът обхваща и двата дяла, подари тясната връзка помежду им. Една от основните функции на сем-вото по повод имуществените интереси е запазването на имуществото на едно лице след неговата смърт за останалите членове на семейството. Налседниците по закон и в наши дни са тези, с които наследодателя е в близки родствени отношения, нещо повече – за най-близките законодателят е предвидил ‘запазена част’ в противовес на всякакви завещателни разпоредби. От тук – спорове за произход, продължаване на дела за развод от наследниците и др.  1. Вещно и облигационно право:

Наследствените отношения имат имуществен характер. Наследяването е един от способите за придобиване на ВП по пътя на правоприемството. То е и основен способ за възникване на съсобственост при двама или повече наследници и отношенията между тях се подчиняват на общите правила на ЗН, марак че има и спец.разпоредби за наследствената общност с предимство в ЗН.Наследяването се отразява и в/у съществуващи обл.отн-я – стига се до изменения между страните (с изкл на случаите в коието престацията е лична и незаменима, когато обл.отн-е се прекратява); Н като основание на ново облиг.отн-е, когато е бил направен завет и той става кредитор и може да иска изпълнение от наследниците; Като особена съвкупност, наследството по ЗЗД е уредена възможността то да е предмет на сделки (виж чл.212 и 213). Оттук изводът, че може да е предмет и на други сделки , например дарение;

Наследствено право. Встъпителна ликциял Общи понятия facebook image
Публикувано от: Милана

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.